UCHWAŁA  NR III/12/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawki

podatku od posiadania psów na 2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  i art. 14 pkt.
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ,) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 53,68 zł od każdego psa.

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych.

 

§ 3. 1.Podatek od posiadania psów jest płatny jednorazowo bez wezwania w terminie do dnia 30.06.2007 roku w Kasie Urzędu Gminy w Rzeczycy.

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30.06.2007 roku podatek od posiadania psów należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia wejścia
w posiadanie psa w wysokości 50 % stawki określonej w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/237/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 r.

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru podatku od posiadania psów począwszy od 01 stycznia 2007 roku.                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń