UCHWAŁA  NR III/11/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dn.10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku (M.P. Nr 72, poz.721) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 

1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

wysokość stawki

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 

  590,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 

                        1.018,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton         

 

1.225,00 zł

 

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia:

 
 

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

15

1.247,00

1.278,00

15

 

1.278,00

1.302,00

Trzy osie

 

12

19

1.300,00

1.351,00

19

25

1.351,00

1.618,00

25

 

1.455,00

1.618,00

Cztery osie i więcej

 

12

25

1.351,00

1.767,00

25

 

1.767,00

2.223,00

 

 

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:        - 1.257,00 zł

 

 

4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi ciągnika i rodzaju zawieszenia ciągnika:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

25

1.247,00

1.300,00

25

31

1.300,00

1.455,00

31

 

1.458,00

1.756,00

Trzy osie

 

12

40

1.455,00

1.790,00

40

 

1.790,00

2.310,00

 

 

5)  od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.018,00zł

                               

 

6)  od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi przyczep lub naczep i rodzaju zawieszenia przyczep lub naczep:

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

Jedna oś

12

25

  998,00

1.003,00

25

 

1.003,00

1.008,00

 

Dwie osie

12

28

1.013,00

1.018,00

28

33

1.024,00

1.029,00

33

38

             1.034,00

1.343,00

38

 

1.196,00

1.544,00

 

Trzy osie

12

38

  935,00

  980,00

38

 

  980,00

1.160,00

 

 

7)  od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

 

Liczba miejsc

wysokość stawki

mniejsza niż 30 miejsc

 782,00 zł

 

równa lub wyższa niż 30 miejsc

890,00 zł

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV /236/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku  Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru podatku od środków transportowych począwszy od 01 stycznia 2007 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń