UCHWAŁA  NR III/10/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach  i  opłatach lokalnych ( T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

<!--[if !supportLists]-->1)  <!--[endif]-->grunty, budynki lub ich części i budowle będące w zasobie komunalnym,
w tym zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie gospodarki komunalnej z wyjątkiem wydzierżawionych;

<!--[if !supportLists]-->2)  <!--[endif]-->grunty, budynki lub ich części i budowle przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wydzierżawionych;

<!--[if !supportLists]-->3)    <!--[endif]-->budynki mieszkalne lub ich części stanowiące oddzielne lokale mieszkalne, wykorzystywane na potrzeby gospodarstwa domowego utrzymywanego
z emerytury rolniczej otrzymanej w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na następcę prawnego;

<!--[if !supportLists]-->4)    <!--[endif]-->budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby gospodarstwa domowego utrzymywanego z zasiłku stałego.

         2. Zwolnieniu w zakresie określonym w ust. 1. nie podlegają nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń