UCHWAŁA  NR III/9/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i  opłatach lokalnych ( T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

         § 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

 

<!--[if !supportLists]-->1)  <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

- 0,38 zł;

<!--[if !supportLists]-->2)  <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,50 zł;

<!--[if !supportLists]-->3)  <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,66 zł;

<!--[if !supportLists]-->4)  <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł;

<!--[if !supportLists]-->5)  <!--[endif]-->od pozostałych budynków lub ich części:

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych – 6,20 zł;

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt.a), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,80 zł;

<!--[if !supportLists]-->6)  <!--[endif]-->od budowli:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]--> 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(T.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) ;

7)  od 1 m2  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,65 zł;


-2-

 

8)  od gruntów:

a)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,65 zł od 1 ha powierzchni;

b)  pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2  powierzchni.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

         § 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/235/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

 

         § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru podatku od nieruchomości począwszy

od 01 stycznia 2007 roku.

                                                       

Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń