UCHWAŁA  NR III/8/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej

jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) art. 6 ust. 3
ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( Tj. Dz. U  z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.(M.P. Nr 74, poz. 745 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

        

 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2006 r. ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2006 r.
.(M.P. Nr 74, poz. 745 ) stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na rok 2007, obniża się z kwoty 35,52 zł. za 1q do kwoty   31,60 zł za 1q.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń