UCHWAŁA NR XLIII/ 296 /06

 

RADY GMINY RZECZYCA

 

z dnia  27 października 2006 roku

 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/ 288 /06 Rady Gminy Rzeczyca

 

z dnia 14 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzeczyca

 

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 74, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

 

 

         § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/ 288 /06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzeczyca w całości.

 

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

       § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy.

 

 

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                           

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                        mgr Andrzej Gwizdoń