UCHWAŁA NR XLIII/ 294 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 27 października 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

 

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym              (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 74, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 90fustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr  94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

            § 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczyca, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienia”

   „3. Wysokość miesięczną stypendium ustala się w następujący sposób:

1)jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 50 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn.zm.), stypendium szkolne ustala się w wysokości od 101 % do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.)

2)jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn.zm.), stypendium szkolne ustala się w wysokości od 80 % do 100 % kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

 4. Stypendia w wysokościach wynikających z ust. 3 mogą być zwiększone :

1) do 5 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadku, gdy w rodzinie występuje, co najmniej jedna z następujących okoliczności: niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, bezrobocie, alkoholizm, narkomania;

2) do 10 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadku, gdy w rodzinie występuje, co najmniej jedna z następujących okoliczności: wielodzietność ( czworo lub więcej dzieci w rodzinie ), rodzina jest niepełna.”

2) w § 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

 

 

„5. Wysokość stypendium ustalona zgodnie z ust. 3 i 4 nie może przekraczać łącznie 200 % kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

3) w § 5 dodaje się ust. 3 i 4  o brzmieniu:

„3.  W oparciu o złożony wniosek stypendium szkolne na dany rok szkolny jest przyznawane miesięcznie lub jednorazowo w okresie od września do grudnia              i od stycznia do czerwca.

4. Przyznane stypendium szkolne będzie realizowane w dwóch transzach:

1) za okres od września do grudnia - w terminie do 30 grudnia – wydatki mogą być poniesione w okresie od lipca do 25 grudnia;

2) za okres od stycznia do czerwca – w terminie do 30 czerwca – wydatki mogą być poniesione w okresie od stycznia do 25 czerwca.”

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„.1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 pkt 1) i 2) jest realizowane poprzez przekazanie środków na konto podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub zwrot w formie gotówkowej (refundację) poniesionych kosztów po przedstawieniu organowi przyznającemu stypendium dowodu zapłaty.”

5) w § 8 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Niewykorzystana przez uprawnionego w terminie określonym w decyzji kwota stypendium szkolnego przyznanego w formach innych niż forma świadczenia pieniężnego, określonych w § 6 pkt 1), 2), 3) i 4) , nie podlega wypłacie w formie pieniężnej.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami o charakterze socjalnym,                 w którym określa w szczególności:

1)     sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1

2)     tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

 

Zmiany zawarte w uchwale uszczegóławiają istniejące już przepisy, jak również regulują kwestie, które uwidocznione zostały w trakcie realizacji przyznanych stypendiów szkolnych.

Pierwsza zmiana dotyczy przyjęcia takiego sposobu ustalania wysokości stypendium, aby była możliwość wykorzystania całej otrzymanej dotacji.

Kolejna zmiana dotyczy okresu, na jaki może być przyznane stypendium. Minister Finansów przekazuje bowiem środki na ściśle określony czas                       ( w transzach). Pierwsza transza na okres styczeń – czerwiec, a druga na okres wrzesień – grudzień danego roku. Sytuacja ta spowodowała konieczność dostosowania tych reguł do zapisów regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy. Ponadto zmiana niniejsza umożliwia przedstawienie do rozliczenia stypendium szkolnego przyznawanego od września danego roku szkolnego,  rachunków i innych imiennych dowodów zapłaty z miesiąca lipca i sierpnia. Zmiana ta wynika z postulatów świadczeniobiorców,  którzy argumentują, że znaczne wydatki na cele edukacyjne ponoszą właśnie w tym czasie, przygotowując dzieci do nowego roku szkolnego.

      Zmiana trzecia umożliwia przedkładanie do rozliczenia faktur, rachunków i innych imiennych dowodów wpłat jako sposobu realizacji formy stypendium jakimi są np.: wyjście klasowe do kina, teatru czy muzeum, wycieczki szkolne, czesne za naukę w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej itp. W obowiązującej do tej pory uchwale była tylko możliwość realizacji stypendium poprzez przekazanie środków na konto podmiotu realizującego świadczenie.

Zmiana czwarta stanowi, iż niemożliwe jest wypłacenie stypendium w formie pieniężnej, jeżeli świadczeniobiorca nie przedłożył faktur i innych dowodów wpłat w wysokości odpowiadającej wysokości przyznanego stypendium, a decyzja indywidualna określała przyznanie innej formy stypendium.