UCHWAŁA NR XL/280/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         ( T.j. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,                                             z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)  oraz art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124,z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 25, poz. 2002, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 249, poz. 2104)
u c h w a l a    s i ę    c o    n a s t ę p u j e:

 

 

                § 1. W uchwale Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia
10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skreśla się 
§ 3 załącznika do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń