UCHWAŁA NR XL/279/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2006 r.zmieniająca uchwałę Nr VI/40/03 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa

 

 

Na podst. art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 6 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (T. j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179 poz. 1484) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T. j. Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz 1462, Nr 179 poz. 1484) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (T. j. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz. 1484) art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 66 poz. 470) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr VI/40/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 lutego
2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 

                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń