UCHWAŁA NR XL/278/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia darowizny przekazanej Gminie Rzeczyca
przez wspólnotę Gruntową Wsi Bartoszówka

 

 

 

 

Na podst. art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128)
uchwala się co następuje:                                                                                                                                                 

 

 

 

§ 1. Postanawia się przyjąć od Wspólnoty gruntowej wsi Bartoszówka nieruchomości położonych we wsi Bartoszówka o łącznej powierzchni 1,97 ha oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek

 

- 254 o pow. 0,4000 ha

 

- 384 o pow. 0,6100 ha

 

- 408 o pow. 0,8400 ha

 

- 578 o pow. 0,1200 ha

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca

 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                 

 

                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń