UCHWAŁA NR XL/276/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr175,poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128) uchwala się co następuje:                                                                                                                                                  

 

 

                § 1. Wyposaża się Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy w majątek – budynek  w Grotowicach o wartości 63.294,75 zł.

 

§ 2. W załączniku Nr 1 do  uchwały  Nr V/8/99 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Rzeczyca na rzecz Zakładu Usług Komunalnych
w Rzeczycy skreśla się poz. 19.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/262/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 

                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń