UCHWAŁA  Nr  XL/ 275 /06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 2 marca 2006 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/256/06 w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Rzeczyca
na 2006 rok

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( T.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/256/2006 Rady Gminy Rzeczyca z dnia
2 marca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych  zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Rzeczyca na 2006 rok ( Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 114, poz. 914)  § 6 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi  dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt gminy, w oparciu o kryteria wymienione w § 4 .

 

2.     Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 20% wypłacanego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego.

 

3.     Wysokość stawek, o których mowa w ust. 2 ustala się w granicach posiadanych środków finansowych określonych w § 5.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń