UCHWAŁA Nr XL/ 273/06

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 29 czerwca 2006 roku

    

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje

 

 

         § 1. Gmina Rzeczyca zaciąga pożyczkę w wysokości do 109.355,00 zł (słownie: sto tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rzeczycy”.

 

         § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki oraz do podpisania weksli in blanco do zadania określonego w § 1.

 

         § 3. Zaciągnięta pożyczka zostanie spłacona w latach 2007 – 2009
z wpływów z podatku od nieruchomości.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

 

§ 6. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

       

                                                               mgr Andrzej Gwizdoń