UCHWAŁA Nr XL/ 270/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

 w sprawie przekazania środków dla Policji

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 ) w związku z art. 13 ust. 4e pkt. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70 i Nr 164, poz. 1365, Nr 169 poz. 1411) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje

 

§ 1. Gmina Rzeczyca przekazuje środki finansowe w wysokości
2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące) na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
w Tomaszowie Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Czerniewicach.

 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na rok 2006.

 

§ 3. Warunki Przekazania środków określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Rzeczyca z Wojewódzkim Komendantem Policji w Łodzi.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy       

 

 

                                                 mgr Andrzej Gwizdoń