UCHWAŁA  NR XXXVIII/ 260 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  2 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2006 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) oraz art. 4 1 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. Nr 2703 z 2005 r.  Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110 Nr 155 poz. 1298) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

                § 1. Przyjmuje się i kieruje do realizacji „Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2006 rok”
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zatwierdza się plan finansowy wydatków na realizację programu,
o którym mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy.

 

 

         § 4. Traci moc uchwała  Nr XXVII/197/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2005 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków.

 

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                         mgr Andrzej Gwizdoń

 

Za..cznik Nr1
do Uchwa.y Nr XXXVIII/260/06
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 2 marca 2006 roku
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWI.ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH DLA GMINY RZECZYCA NA 2006 ROK
Zgodnie z art.41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trze.wo.ci
i przeciwdzia.aniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 Dz.U. Nr 147, poz. 1231) z po.. zm.)
prowadzenie dzia.a. zwi.zanych z profilaktyk. i rozwi.zywaniem problemow
alkoholowych nale.y do zada. w.asnych gminy.
Realizacja poni.szych zada. finansowana jest z pobieranych op.at za wydawane
zezwolenia na sprzeda. napojow alkoholowych.
I. Zwi.kszenie dost.pno.ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osob uzale.nionych od alkoholu przez prowadzenie dzia.alno.ci
informacyjnej;
1. Wspo.udzia. w finansowaniu dzia.a. terapeutycznych prowadzonych
w placowkach odwykowych na terenie innej gminy , do ktorej kierowani s.
mieszka.cy naszej gminy (ze wzgl.du na brak placowki na terenie naszej gminy).
2. Prowadzenie dzia.alno.ci informacyjnej o istniej.cych poradniach , placowkach
odwykowych , o.rodkach wsparcia itp.
3. Zakup materia.ow informacyjno- edukacyjnych , czasopism problemowych.
4. Dofinansowanie udzia.u osob uzale.nionych w zaj.ciach terapeutycznych
odbywaj.cych si. w trakcie obozow terapeutycznych .
5. Finansowanie kursow i szkole. specjalistycznych podnosz.cych kwalifikacje
w zakresie pracy z osobami uzale.nionymi i wspo.uzale.nionymi, oraz ofiarami
przemocy.
6. Finansowanie dzia.alno.ci punktu konsultacyjnego dzia.aj.cego na terenie Gminy,
przy ul. Mo.cickiego 9 w godzinach od 1000 do 1400 w pierwsz. i trzeci. sobot.
ka.dego miesi.ca.
II. Udzielanie rodzinom , w ktorych wyst.puj. problemy alkoholowe
pomocy psychospo.ecznej i prawnej , a w szczegolno.ci ochrony przed
przemoc. w rodzinie;
1. Prowadzenie rozmow motywacyjnych do podj.cia terapii odwykowej oraz
kierowania na leczenie.
2. Kierowanie na badanie przez bieg.ych ; psychiatr. i psychologa w celu uzyskania
opinii o stopniu uzale.nienia od alkoholu i wskazania rodzaju placowki leczniczej.
3. Prowadzenie programow .rodowiskowych obejmuj.cych prace z grupami
zawodowymi maj.cymi szczegolne znaczenie z punktu widzenia dzia.a.
profilaktycznych tj. pedagogami, nauczycielami, kuratorami sadowymi,
pracownikami socjalnymi, policjantami, piel.gniark. .rodowiskow.,
4. Przeciwdzia.anie przemocy w rodzinie :
 rozpropagowanie procedury .Niebieskiej Kartyh w policji i pomocy spo.ecznej,
 finansowanie szkole. zwi.kszaj.cych kompetencje w zakresie pomagania
rodzinom, w ktorych dochodzi do przemocy,
 dofinansowanie dzia.alno.ci edukacyjnej s.u..cej zmniejszeniu skali zjawiska
przemocy w rodzinach , w szczegolno.ci z problemem alkoholowym,
5. Udzielania pomocy materialnej dla rodzin alkoholowych w szczegolno.ci poprzez:
a) op.ata posi.kow dla dzieci ucz.szczaj.cych do szko. z rodzin z problemami
alkoholowymi, na sta.e zamieszka.ych na terenie gminy Rzeczyca
b) prowadzenie przez pedagogow , nauczycieli na terenie szko. podstawowych i
gimnazjum programow socjoterapeutycznych rownolegle do do.ywiania dzieci
w .wietlicach szkolnych
c) sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego ,wycieczek ,rajdow dla dzieci
z rodzin z problemami alkoholowymi, oraz zakup odzie.y i opa.u. itp.
6 Informowanie ofiar przemocy, osoby uzale.nione oraz wspo.uzale.nione
o istniej.cych i dzia.aj.cych w rejonie i wojewodztwie instytucjach udzielaj.cych
pomocy prawnej i terapeutycznej.
7 Finansowanie prowadzenia zaj.. socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym.
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia.alno.ci informacyjnej i edukacyjnej,
w zakresie rozwi.zywania problemow alkoholowych i przeciwdzia.ania
narkomanii, w szczegolno.ci dla dzieci i m.odzie.y, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj.. sportowych, a tak.e dzia.a. na rzecz do.ywiania
dzieci uczestnicz.cych w pozalekcyjnych programach opieku.czowychowawczych
i socjoterapeutycznych
1. Dofinansowanie szkole. i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dzie.mi i
m.odzie.. oraz rozwijania umiej.tno.ci prowadzenia zaj.. profilaktycznych dla
pedagogow , nauczycieli , ktorzy deklaruj. gotowo.. podj.cia tej pracy.
2. Wspieranie dzia.a. profilaktycznych polegaj.cych na organizowaniu lokalnych
imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym , sportowym itp. dla
m.odzie.y , (np. arty.ci, muzycy , sportowcy)
3. Podejmowanie dzia.a. edukacyjnych skierowanych do w.a.cicieli sklepow
i sprzedawcow napojow alkoholowych oraz dzia.a. kontrolnych i interwencyjnych
maj.cych na celu ograniczanie dost.pno.ci napojow alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzeda.y alkoholu osobom poni.ej 18 roku .ycia.
4. Prowadzenie na terenie szko. , o.rodkow kultury, programow profilaktycznych dla
rodzicow dotycz.cych rozwijania umiej.tno.ci rozmawiania z dzie.mi na temat
alkoholu i problemow alkoholowych.
5. Finansowanie pozalekcyjnych zaj.. sportowych w formie:
 Zaj.. sportowych i rekreacyjnych,
 Gier i zabaw ruchowych ,
 Aktywnych form turystyki,
 Imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,
 Uczestnictwa w wa.nych dla .rodowiska wydarzeniach sportowych.
6. Finansowanie do.ywiania dzieci uczestnicz.cych w pozalekcyjnych programach
opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
7. Dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla dzieci i m.odzie.y z rodzin z problemem alkoholowym
w systemie stacjonarnym i wyjazdowym.
8. Organizowanie bada. i sonda.y , lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalaj.cych
ocenia. aktualny stan problemow alkoholowych, zasobow i efektow
podejmowanych dzia.a..
9. Udzia. w ogolnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. .Zachowaj trze.wy umys.h
skierowany dla m.odzie.y szkolnej.
IV. Wspomaganie dzia.alno.ci instytucji , stowarzysze. i osob fizycznyc ,
s.u..cej rozwi.zywaniu problemow alkoholowych.
1. Wspo.udzia. w finansowaniu o.rodkow interwencji kryzysowej udzielaj.cych
,wsparcia osobom uzale.nionym ,oraz ofiarom przemocy, dzia.aj.cych na terenie
powiatu Tomaszowskiego
2. Podejmowanie dzia.a. zmierzaj.cych do poddania si. leczeniu odwykowemu osob
uzale.nionych od alkoholu
3. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunkow sprzeda.y, podawania
i spo.ywania napojow alkoholowych.
4. Dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia lub kluby
abstynenckie o charakterze kulturalno- turystycznym ,ktore maj. na celu
propagowanie idei trze.wo.ci oraz zdrowego stylu .ycia,
V. Podejmowanie interwencji w zwi.zku z naruszeniem przepisow
okre.lonych w art. 13 i 15 oraz wyst.powanie przed s.dem
w charakterze oskar.yciela publicznego.
1. Podejmowanie interwencji w przypadku z.amania zakazu sprzeda.y alkoholu
nieletnim lub nietrze.wym.
2. Podejmowanie dzia.a. zwi.zanych ze z.amaniem zakazu promocji i reklamy
napojow alkoholowych.
VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie Centrow Integracji Spo.ecznej.
1. Prowadzenie dzia.a. zwi.zanych z integracj. spo.eczn. osob uzale.nionych od
alkoholu , poprzez finansowanie Centrow Integracji Spo.ecznej,
 uko.czenie psychoterapii w zak.adzie lecznictwa odwykowego,
 przeciwdzia.anie wykluczeniu spo.ecznemu realizowanym na szczeblu
lokalnym,
2. Szkolenie cz.onkow Gminnej Komisji Rozwi.zywania Problemow Alkoholowych
maj.ce na celu podniesienie wiedzy z zakresu:
 uzale.nienia, jego wp.ywu na funkcjonowanie rodziny z problemem
alkoholowym oraz nowoczesnych metod leczenia
 sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii pomocy,
 zjawiska przemocy domowej i wspo.dzia.ania s.u.b w zakresie
przeciwdzia.anie przemocy domowej.
VII. Zasady wynagradzania cz.onkow Gminnej Komisji Rozwi.zywania
Problemow Alkoholowych.
1. Za udzia. w posiedzeniach Komisji i innych posiedzeniach, naradach zwi.zanych
z realizacj. zada. Komisji okre.lonych w Regulaminie Gminnej Komisji
Rozwi.zywania Problemow Alkoholowych w Rzeczycy, zwo.anych przez
Przewodnicz.cego Komisji ,cz.onkom Komisji przys.uguje wynagrodzenie w
wysoko.ci 7 % minimalnego wynagrodzenia, za prac., o ktorym mowa w ustawie
z dnia 10 pa.dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prac. (Dz.U.
Nr 200 , poz. 1679).
2. Wyp.aty wynagrodzenia dla cz.onkow Komisji, o ktorym mowa w ust. 1
dokonuje Powiatowy Bank Spo.dzielczy Filia w Rzeczycy na podstawie listy
wyp.at sporz.dzonej przez Sekretarza Komisji,
3. Cz.onkom Komisji wykonuj.cym podro. s.u.bow. przys.uguje nale.no.. z tytu.u
zwrotu kosztow podro.y s.u.bowych zgodnie z rozporz.dzeniem Ministra Spraw
Wewn.trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania
nale.no.ci z tytu.u zwrotu kosztow podro.y s.u.bowych radnym gminy.
4. Podro.. s.u.bow. jest wykonywanie przez cz.onka Komisji zadania maj.cego
bezpo.redni zwi.zek z wykonywaniem zada. Komisji.
5. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz jej miejscowo.., rozpocz.cie
i zako.czenie podro.y s.u.bowej okre.la Wojt Gminy na wniosek
Przewodnicz.cego Komisji w poleceniu wyjazdu s.u.bowego.
6. Czynno.ci, o ktorych mowa w ust. 5 w stosunku do Przewodnicz.cego Komisji
dokonuje Wojt Gminy.
7. .rodek transportu w.a.ciwy do odbycia podro.y s.u.bowej okre.la Wojt Gminy na
wniosek Przewodnicz.cego Komisji w poleceniu wyjazdu s.u.bowego.
8. W przypadku odbywania podro.y s.u.bowej .rodkiem transportu komunikacji
zbiorowej cz.onek Komisji zobowi.zany jest do..czy. bilet lub rachunek
potwierdzaj.cy koszt przejazdu.
9. Koszty u.ywania przez cz.onka Komisji w podro.y s.u.bowej pojazdu
samochodowego nie b.d.cego w.asno.ci. Gminy zwracane b.d. wg stawek za 1
km przebiegu:
a) dla samochodu osobowego o pojemno.ci skokowej silnika
do 900 cm3 . 0,4894 z.;
b) dla samochodu osobowego o pojemno.ci skokowej silnika
powy.ej 900 cm3 - 0,7846 z..
10. Podstaw. zwrotu kosztow podro.y s.u.bowej b.dzie potwierdzona delegacja .
polecenie wyjazdy s.u.bowego.
11. Potwierdzenia wykonania polecenia wyjazdu s.u.bowego mo.e dokona. osoba
zlecaj.ca wyjazd.
12. Zwrot kosztow przejazdu nast.puje po sprawdzeniu delegacji . polecenia wyjazdu
s.u.bowego pod wzgl.dem formalno-rachunkowym przez g.ownego ksi.gowego
Gminnego O.rodka Pomocy Spo.ecznej
13. Wyp.aty nale.no.ci z tytu.u zwrotu kosztow przejazdu dokonuje si.
w Powiatowym Banku Spo.dzielczym Filia w Rzeczycy.
14. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 okre.la si. z zaokr.gleniem do pe.nych
z.otych w ten sposob, .e kwot. poni.ej 50 groszy pomija si. a co najmniej
50 groszy liczy si. jako 1,00 z..
VIII. Realizacja programu.
Program realizowany b.dzie przez Gminny O.rodek Pomocy Spo.ecznej w Rzeczycy
przy wspo.udziale Gminnej Komisji Rozwi.zywania Problemow Alkoholowych.
PLAN FINANSOWY
na realizacj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi.zywania
Problemow Alkoholowych w 2006 r.
I. Plan finansowy - 51.450 ,- z..
II. Wydatki - 51.450 ,- z..
1. pomoc finansowa ofiar. przemocy i rodzin.
z problemami alkoholowymi(posi.ki, odzie., opa.,
kolonie letnie , zimowe, dofinansowanie instytucji s.u..cych
rozwi.zywaniu problemow alkoholowych
i obozow terapeutycznych itp.) - 28.000 ,- z..
2. finansowanie dzia.alno.ci punktu konsultacyjnego - 4.500 ,- z..
3. finansowanie szkolnych programow profilaktycznych
zakup materia.ow , przedstawie. , spektakli - 5.500,- z..
4. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
kulturalno-turystycznych o tematyce antyalkoholowej
w tym udzia. w ogolnopolskiej kampanii .Zachowaj trze.wy umys.h - 5.000,- z..
5. szkolenie cz.onkow Komisji - 2.450,- z..
6. zakup materia.ow biurowych - 2.000,- z..
7. wynagrodzenie cz.onkow Komisji - 3.000,- z..
8. podro.e s.u.bowe - 1.000,- z..