Uchwała Nr XXXVIII/258/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 02 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2006 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 174 ust.1,4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej netto na 2006 r. dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy:

 

1)   do utrzymania wysypiska odpadów stałych  w wysokości 123,30 zł do jednego kontenera

 

2)   do dowozu nieczystości płynnych do oczyszczalni w wysokości 2,97 zł do 1 m3 dowiezionych ścieków

 

3)   do zrzutu ścieków w oczyszczalni w wysokości 0,63 zł do 1 m3  zrzuconych ścieków

 

4)   do utrzymania obiektów komunalnych i zieleni oraz czystości przy obiektach komunalnych i jednostkach gminnych w wysokości 10,39 zł do 1 roboczogodziny

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

     § 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

                                                                            

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń