UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 257/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 2 marca 2006 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Rzeczyca 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203)   oraz art. 4 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. nr 22, poz. 272,   z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458)  po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego  Inspektora Sanitarnego  u c h w a l a    s i ę    c o    n a s t ę p u j e:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

            § 1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca stanowiący treść niniejszej uchwały 

            § 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze gminy.

            § 3. Ilekroć w uchwale  jest mowa o:

1)     właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika, współużytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2)     Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Rzeczyca;

3)     Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzeczyca;

4)     podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką  organizacyjną lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta
ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

5) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania
i użytkowania;

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby
i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

7) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane
w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

8) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,  a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm. ) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach  Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. ) i Kodeksu Cywilnego

 

Rozdział II

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego nieruchomości.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości poprzez segregację,
w szczególności:

1)     odpady organiczne ulegające biodegradacji,

2)     odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, 

3)     szkło kolorowe i białe,

4)     odpady plastikowe

5)     odpady tekstylne bez części metalowych

6)     odpady niebezpieczne w tym w szczególności: baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych , leki i opakowania po lekach, odpady medyczne i weterynaryjne.

7)     odpady wielkogabarytowe,

8)     odpady budowlane,

9)     zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny

10)metale lekkie

2.      Segregacja, o której mowa w ust. 1 dokonywana jest w miejscu powstawania odpadów.

3.      Odpady komunalne wytwarzane przez przedsiębiorców podlegają zasadom segregacji , o których mowa w ust. 1

4.      Właściciele nieruchomości przy selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 korzystają z urządzeń wskazanych
w § 10.

5.      Właściciele nieruchomości przy selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,3,4,5 mogą korzystać z urządzeń odpowiednio oznakowanych i usytuowanych przez Gminę .

6.      Wójt informuje mieszkańców Gminy poprzez podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy om usytuowaniu punktów zbiórki segregowanych odpadów .

7.      Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych
w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń oraz śliskości z chodników położonych bezpośrednio przy granicy swoich nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego..

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 należy realizować poprzez uprzątnięcie śniegu, lodu,  błota i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów oraz dewastacji zieleńców.

3. Śliskość  na chodniku można likwidować poprzez stosowanie piasku . Piasek użyty do tego celu należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu , błota i innych zanieczyszczeń
z chodnika na jezdnię. 

5. Zakazuje się wysypywania popiołu pochodzącego z palenisk na chodniki
i jednie.

 

§ 8. 1.  Dopuszcza się możliwość mycia samochód i innych pojazdów oraz maszyn rolniczych poza myjniami na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są  w sposób uniemożliwiający przedostanie się do gruntu lub wody  oraz nie będą uciążliwe dla nieruchomości sąsiedniej.

2. Zabrania się mycia samochodów, innych pojazdów i maszyn rolniczych nad rzekami i zbiornikami wodnymi.

§ 9. 1. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane
w specjalistycznych warsztatach.

2. Doraźna naprawa samochodów i innych pojazdów może odbywać się poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Rozdział III

 

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych , a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zapewni utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki o poj. min. 100 litrów przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich odbiór przez podmiot uprawniony.

2. Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów komunalnych
w publicznych kontenerach stanowiących własność Gminy usytuowanych
w poszczególnych miejscowościach nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

3. Pojemniki mogą stanowić własność :

1) Gminy,

2) podmiotu uprawnionego,

3) właściciela nieruchomości.

4. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności:

1) winny być wyposażone w szczelną pokrywę,

2) winny być okresowo oczyszczone i odkażone.

5. Liczba pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości winna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z niniejszą uchwałą oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia.

6. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów w workach z tworzyw sztucznych w następujący sposób:

1) worek koloru niebieskiego z napisem  „Makulatura”- odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, 

2) worek koloru zielonego z napisem „ Szkło kolorowe” – szkło kolorowe

3) worek koloru białego z napisem „ Szkło białe”- szkło białe

4) worek koloru żółtego z napisem „ Plastik”  -odpady plastikowe

5) worek koloru szarego z napisem” Szmaty” odpady tekstylne bez części metalowych

6) worek koloru czerwonego z napisem „ Materiały niebezpieczne”     

7. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości może składać w  przydomowym kompostowniku lub zagospodarowywać je we własnym zakresie.

8. Odpady medyczne i weterynaryjne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu wg. zasad określonych odrębnymi przepisami.

9.      Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym .

10. Pojemniki na odpady komunalne winny być wystawione w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników i podmiotu uprawnionego. Pojemniki należy ustawiać na twardej równej powierzchni zabezpieczone przed zbieraniem wody, błota i innych nawarstwień.

11. Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

 

§ 11. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, uwzględniając następujące normatywy wytwarzania odpadów miesięcznie:

1)     dla właścicieli nieruchomości prowadzących zagospodarowanie niektórych rodzajów odpadów ( kompostowanie, spalanie, skarmianie zwierzętami)                      - 0,07 m3 /osobę,

2)     dla szkół , przedszkoli – 0,01 m3 /osobę,

3)     dla lokali handlowych :

a)      branży spożywczej-  0,02 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

b)     wielobranżowych – 0,02 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

c)     aptek – 0,01 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

4)  dla lokali branży gastronomicznej:

a)      bary – 0,01 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

b)     kawiarnie, piwiarnie- 0,01 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

c)     restauracje -   0,01 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

5)  dla lokali usługowych branży :

a)      motoryzacyjnej ( warsztaty naprawcze i wulkanizacyjne) – 0,4 m3 ,

b)     szewc, fryzjer, krawiec, kosmetyczka- 0,4 m3

c)     dla pozostałych branż  - 0,4 m3 ,

6)  dla ulicznych punktów handlowych :

a)      branży gastronomicznej – 0,4 m3,

b)     pozostałych branż- 0,4 m3 ,

7)     dla parkingów – 0,2 m3 ,

8)     dla zakładów produkcyjnych – 0,01 m3 /m2 powierzchni użytkowej lokalu,

9)     dal obiektów użyteczności publicznej – 1,5 m3

 

§ 12. 1. Ustala się obowiązek wyposażenia miejsc publicznych oraz dróg
w ciągach chodnikowych  przystanków komunikacyjnych, w kosze uliczne
o pojemności nie mniejszej niż 15 litrów

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą , a jeśli jej nie ma – to sąsiedztwie oznaczonego przystanku. Dopuszcza się możliwość umieszczenia koszy poza wiatą jeżeli jest wyposażony w przykrywę.

§ 13. Zabrania się  gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej. Niedozwolone jest również  palenie odpadów w pojemnikach.

§ 14.  1. Do gromadzenia nieczystości ciekłych stosuje się szczelne bezodpływowe zbiorniki lub indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. Pojemność zbiornika powinna być dostosowana do potrzeb (ilości odpadów ciekłych) powstających w danej nieruchomości. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

3.  Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:

a)      mieszkańcy - 1,0 m³/osobę/miesiąc,

b)     bary, restauracje, jadłodajnie – 1 m³/miejsce/miesiąc,

c)     kawiarnie – 0,3 m³/miejsce/miesiąc,

d)     sklepy spożywcze – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

e)     pozostałe sklepy – 0,3 m³/zatrudnionego/miesiąc,

f)      apteki – 1,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

g)     przychodnie lekarskie – 0,2 m³/zatrudnionego/miesiąc,

h)     zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

i)       pozostałe zakłady usługowe - 0,15 m³/zatrudnionego/miesiąc,

j)       zakłady produkcyjne:

-bez natrysków - 0,15 m³/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

 

   Rozdział IV

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do  użytku publicznego na drogach publicznych

 

§ 15.  Właściciele nieruchomości są  zobowiązani usuwać odpady z ich terenu poprzez zawarcie pisemnej umowy na wywóz odpadów komunalnych
z podmiotem uprawnionym.

§ 16. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinien odbywać się w sposób systematyczny, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. W przypadku nieruchomości , na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów.

3. Odpady z pojemników ustawionych w miejscach publicznych powinny być usuwane w miarę ich napełnienia i potrzeb wynikających z konieczności zachowania czystości i porządku na tych trenach. Odbiór odpadów nie powinien stanowić uciążliwości dla korzystających z terenów użyteczności publicznej.

4. Odbiór odpadów komunalnych ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. 

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości , złożonego do podmiotu uprawnionego. zamówienie musi być zrealizowane w okresie 24 godzin od jego złożenia.

6. Zawartość zbiorników bezodpływowych nie może być wykorzystana do użyźniania ogródków przydomowych, trawników jak również odprowadzana do rowów odwadniających i innych zbiorników wodnych oraz na ulicę.

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot uprawniony poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za te usługi na żądanie osoby upoważnionej przez Wójta Gminy .

2. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usuwanie odpadów komunalnych przez podmiot uprawniony określa się w odrębnej uchwale.

§ 18. 1.Miejscem składowania odpadów komunalnych jest Składowisko Odpadów Stałych w Roszkowej Woli .

2. Miejscem usuwania nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych jest  Oczyszczalnia  Ścieków w Bartoszówce .

 

Rozdział V

 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów .

 

§ 19. 1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów , który wynosi do dnia:

1)     do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.

2)     do dnia 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

3)     do dnia 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

2. Dopuszczona ilość odpadów do składowania na składowisku odpadów :

1) w roku 2011  – 38 kg/osobę /rok

2) w roku 2013 – 25kg/osobę/ rok

3) w roku 2020 – 18 kg/osobę/rok

3. Do przestrzegania obowiązku zachowania  poziomu o którym mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest podmiot  uprawniony.

 

Rozdział VI

 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami .

 

§ 20. Gmina zapewnia objęcie swoich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 

§ 21. Gmina ogranicza strumień odpadów komunalnych kierowanych na składowisko poprzez ich selektywną zbiórkę.

 

§ 22. Gmina podejmie działania w celu maksymalnego wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, budowlanych, niebezpiecznych,

 

§ 23. Podnoszenie świadomości społecznej w formie akcji ekologicznych przez gminne jednostki oświatowe.

Rozdział VII

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe .

 

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 25. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w szczególności należy:

1)     prowadzenia psa na smyczy, a psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia winny mieć założony kaganiec

2)     mieć stały dozór nad psem,

3)     nie wprowadzać psów na teren placów, gier i zabaw, piaskownic  dla dzieci,

4)     nie wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych,

5)     natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego ,

6)     zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji gdy teren jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie przez psa ,

 

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

 

§ 26.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogorszyło warunków otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz nie spowodowało innych uciążliwości dla osób trzecich.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych przez instytucje użyteczności publicznej

3. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło tereny przeznaczone do użytku publicznego, w tym drogę lub chodnik obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.


Rozdział IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

 

§ 27. 1. Ustala się obowiązkowe przeprowadzenie deratyzacji w miesiącu kwietniu każdego roku w miejsca i pomieszczeniach takich jak: boksy przeznaczone na pojemniki odpadów, szopy, zsypy, komory zsypowe, korytarze i piwnice, pomieszczenia węzłów cieplnych oraz w budynkach wielomieszkaniowych, obiektach użyteczności publicznej. W szczególności wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w pomieszczeniach obsługi rolnictwa , takich jak obory, chlewnie, kurniki, młyny i inne.

2. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi deratyzacje przeprowadza się w miarę potrzeb. 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

 

§ 28. Nadzór nad realizacja obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt.

 

§ 29. Tracą moc:

1)     uchwała Nr XXXVII/76/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 21 grudnia 2001 r.       w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 55, poz. 1204)

2)     uchwała Nr XXIV/166/04 rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2004 r.                       w sprawie zmiany Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca stanowiących załącznik do uchwały 
 Nr XXXVII/76/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 4, poz. 62)

 

§ 30. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/ 252/06  Rady Gminy Rzeczyca z dnia
26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca .

 

§ 31.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                        mgr Andrzej Gwizdoń