UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 255 /06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 2 marca 2006 roku

 

 

 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat potrzeby funkcjonowania

                                   w Gminie Rzeczyca Posterunku Policji

 

       Na podstawie art. 18 ust. 1w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1. Uznaje za konieczne utworzenie Posterunku Policji z siedzibą w Gminie Rzeczyca, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Postanawia się skierować niniejszą uchwałę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiej Komendy Policji, Powiatowej Komendy Policji, Posłów Okręgu Wyborczego Nr 10 (byłe województwo piotrkowskie i skierniewickie).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                      mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/255 /06
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 2 marca 2006 roku
S T A N O W I S K O
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 2 marca 2006 roku
w sprawie utworzenia Posterunku Policji w Gminie Rzeczyca
U z a s a d n i e n i e:
Gmina Rzeczyca połoŜona jest w powiecie tomaszowskim, województwo
łódzkie. Zamieszkuje ją 5.300 osób. Terytorialnie podlega pod działanie
Komisariatu Policji w Czerniewicach, który swoim zasięgiem obejmuje teren
gmin: Czerniewice, Lubochnia, Rzeczyca, Inowłódz i śelechlinek. Łączna
powierzchnia terenu działania wynosi 556,51 km2, przy liczbie mieszkańców
26.000 osób.
W ramach struktury Komisariatu Policji w Czerniewicach działa Posterunek
Policji w Inowłodzu obejmujący swoim działaniem gminy Rzeczyca i Inowłódz.
Zasięg terytorialny, niepełna obsada etatowa zarówno Komisariatu jak
i Posterunku Policji oraz znaczna odległość od granic Gminy Rzeczyca sprawia,
Ŝe teren naszej Gminy faktycznie pozbawiony jest stałego patrolu ze strony
Policji.
Przyczynia się to do nasilenia skali przestępczości na terenie całej Gminy,
w szczególności w zakresie nietrzeźwych uŜytkowników dróg, pobić, rozbojów,
niszczenia mienia prywatnego i publicznego, ( uszkadzanie znaków drogowych,
ogrodzeń, przystanków) włamań z kradzieŜą do obiektów uŜyteczności
publicznej (straŜnica OSP w Luboczy, Sadykierzu, hydrofornie w Grotowicach
i Jeziorcu, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły). Ponadto, w wyniku braku stałej
kontroli policyjnej coraz bardziej widoczne jest nieprzestrzeganie przepisów
prawa ruchu drogowego przez uŜytkowników, co stanowi zagroŜenie dla Ŝycia
i mienia (ofiary śmiertelne).
W latach 1989 -1990 Gmina Rzeczyca nieodpłatnie przekazała działkę wraz
z obiektem na Komisariat Policji. W 2003 roku Komenda Wojewódzka Policji
w Łodzi zrzekła się prawa własności do tej nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Starostę Powiatowego w Tomaszowie Maz.
Nie zrozumiałym jest wobec powyŜszego dzierŜawienie obiektu w Inowłodzu
na siedzibę Posterunku Policji od prywatnego właściciela.
Naszym zdaniem najlepszą formą walki z przestępczością jest prewencja.
W tej sytuacji Rada Gminy Rzeczyca oczekuje podjęcia odpowiednich
czynności przez właściwe organy w sprawie utworzenia Posterunku Policji
w Gminie Rzeczyca.