UCHWAŁA NR XXVII/ 253  /06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek za odbieranie odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) oraz art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. nr 22, poz. 272,   z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458)) Rada Gminy Rzeczyca uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych stałych dla:

1) osób i podmiotów korzystających z kontenerów stanowiących własność Gminy Rzeczyca w następujących wysokościach miesięcznych:

a)  od gospodarstwa domowego                                               -   0,60 zł od osoby

b) od placówek handlowych i usługowych

- o powierzchni do 50 m2                                                   - 15,00 zł od podmiotu

- o powierzchni od 50 m2 do 100 m2                                - 18,00 zł od podmiotu

- o powierzchni powyżej 100 m2                                       - 23,00 zł od podmiotu

c) od  placówek gastronomicznych                                         - 16,80 zł od podmiotu

d) od zakładów produkcyjnych                                     - 30,00 zł od podmiotu

e) od nieruchomości przeznaczonej w planie

    zagospodarowania przestrzennego gminy

     na tereny letniskowe (od maja do października)               -  1,36 zł od osoby

f) od innych podmiotów niewymienionych w pkt. a-e           - 14,40 zł od podmiotu

2) osób i podmiotów posiadających własne

     pojemniki o poj. 120 l                                                               -  5, 00 zł od pojemnika

2. Do opłat określonych w ust.1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług         ( VAT).   

§ 2. Za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się zniżkę          w wysokości 50% górnej stawki określonej w § 1.

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/167/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia
2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 4, poz. 63).

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        mgr Andrzej Gwizdoń