Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2006_01_26_Plan_Rozwoju_Miejscowo_ci_Lubocz.pdf)UCHWAŁA Nr XXXVII /251/06 - Plan Rozwoju Miejscowości Lubocz Radosław Bernaciak24 kB3272006-01-26 13:11

 

UCHWAŁA Nr XXXVII /251/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubocz

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.6) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Zatwierdza się „Plan Rozwoju Miejscowości Lubocz” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

              Przewodniczący Rady Gminy

                    mgr Andrzej Gwizdoń