UCHWAŁA Nr XXVII / 200 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30  marca 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę wodociągu Łęg - Rzeczyca

 

            Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i  art. 48 ust. 1 pkt.2) oraz art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. Gmina Rzeczyca zaciąga pożyczkę w wysokości 180.000,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych / z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na budowę wodociągu Łęg – Rzeczyca.

 

         § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki oraz do podpisywania weksli in blanco do zadania określonego w § 1. 

 

 

         § 3. Zaciągnięta pożyczka zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy  tj. Dz. 756 Rozdz. 75615 – podatek od nieruchomości.

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

         § 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2005 rok.

 

 

         § 6. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

 

         § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                            mgr Andrzej Gwizdoń