UCHWAŁA  NR XXVII/ 197 /05

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  30 marca 2005 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2005 rok

oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,l Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 4 1 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. Nr 2703) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

            § 1. Przyjmuje się i kieruje do realizacji „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2005 rok” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zatwierdza się plan finansowy wydatków na realizację programu, o którym mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się  Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy.

 

         § 4. Traci moc uchwała  Nr XV/112/04 Rady gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2004 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

 

Załacznik Nr1

do Uchwały Nr XXVII/197/05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 marca 2005 roku

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH DLA GMINY RZECZYCA NA 2005 ROK

Zgodnie z art.41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 Dz.U. Nr 147, poz. 1231) z póz.

zm.)prowadzenie działan zwiazanych z profilaktyka i rozwiazywaniem

problemów alkoholowych należy do zadan własnych gminy. Ustawa wymienia

szesc zadan , które powinny byc realizowane w postaci gminnego programu

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych ,uchwalanego corocznie

przez Rade Gminy.

I . Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

osób uzależnionych od alkoholu przez prowadzenie działalnosci

informacyjnej;

1. Organizowanie spotkan z członkami klubów Anonimowych Alkoholików

oraz współpraca ze srodowiskami wzajemnej pomocy i organizacjami

pozarzadowymi poprzez kierowanie do tych srodowisk osób nadużywajacych

alkohol.

2. Współudział w finansowaniu działan terapeutycznych prowadzonych w

placówkach odwykowych na terenie innej gminy , do której kierowani sa

mieszkancy naszej gminy ( ze wzgledu na brak placówki na terenie naszej

gminy)

3.Prowadzenie działalnosci informacyjnej o istniejacych poradniach,

placówkach odwykowych , osrodkach wsparcia itp.

4. Doposażenie placówek zajmujacych sie problematyka alkoholowa w pomoce

i niezbedny sprzet do prowadzenia zajec terapeutycznych.

5. Finansowanie działalnosci punktu konsultacyjnego działajacego na terenie

Gminy. Do zadan punktu należy :

1) dostarczanie informacji o możliwosci podejmowania profesjonalnej terapii,

2) motywowanie i kierowanie do leczenia,

- 2 -

3) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakonczeniu

terapii odwykowej i ich rodzinom.

4) rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy i udzielenie stosownego

wsparcia i informacji o możliwosciach powstrzymania przemocy

6. Dofinansowanie udziału osób uzależnionych w zajeciach terapeutycznych

odbywajacych sie w trakcie obozów,

II . Udzielanie rodzinom , w których wystepuja problemy alkoholowe

pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególnosci ochrony przed

przemoca w rodzinie;

1. współudział w finansowaniu osrodków interwencji kryzysowej

udzielajacych pomocy ofiarom przemocy , działajacych na terenie

województwa łódzkiego

2. prowadzenie programów srodowiskowych obejmujacych prace z grupami

zawodowymi majacymi szczególne znaczenie z punktu widzenia działan

profilaktycznych tj. pedagogami, nauczycielami, kuratorami sadowymi,

pracownikami socjalnymi, policjantami, pielegniarka srodowiskowa,

3. Zobowiazanie do podjecia leczenia odwykowego osób uzależnionych,

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie :

1) rozpropagowanie procedury „Niebieskiej Karty” w policji i pomocy

społecznej ,

2) finansowanie szkolen zwiekszajacych kompetencje w zakresie

pomagania rodzinom , w których dochodzi do przemocy,

3) dofinansowanie działalnosci edukacyjnej służacej zmniejszeniu skali

zjawiska przemocy w rodzinach , w szczególnosci z problemem

alkoholowym,

5.Kontynuacja pomocy materialnej dla rodzin alkoholowych

w szczególnosci poprzez:

1) opłata posiłków dla dzieci uczeszczajacych do szkół z rodzin z

problemami alkoholowymi, na stałe zamieszkałych na terenie

gminy Rzeczyca,

2) prowadzenie przez pedagogów , nauczycieli na terenie szkół

podstawowych i gimnazjum programów socjoterapeutyczncyh

równolegle do dożywiania dzieci w swietlicach szkolnych,

- 3 -

3) sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, wycieczek i

rajdów dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, oraz

zakup odzieży i opału.

6. Informowanie ofiar przemocy , osoby uzależnione oraz współuzależnione

o istniejacych i działajacych w rejonie i województwie instytucjach

udzielajacych pomocy prawnej i terapeutycznej.

7. Finansowanie prowadzenia zajec socjoterapeutycznych dla dzieci z

rodzin z problemem alkoholowym .

III. Prowadzenie profilaktycznej działalnosci informacyjnej i edukacyjnej,

w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii ,w szczególnosci dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajec sportowych , a także działan na rzecz

dożywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach

opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Dofinansowanie szkolen i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z

dziecmi i młodzieża oraz rozwijania umiejetnosci prowadzenia zajec

profilaktycznych dla pedagogów , nauczycieli , którzy deklaruja gotowosc

podjecia tej pracy.

2. Wspieranie działan profilaktycznych polegajacych na organizowaniu

lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym , sportowym

itp. dla młodzieży , (np. artysci, muzycy , sportowcy)

3. Podejmowanie działan edukacyjnych skierowanych do włascicieli sklepów

i sprzedawców napojów alkoholowych oraz działan kontrolnych i

interwencyjnych, majacych na celu ograniczanie dostepnosci napojów

alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18

roku życia.

4. Prowadzenie na terenie szkół , osrodków kultury, programów

profilaktycznych dla rodziców dotyczacych rozwijania umiejetnosci

rozmawiania z dziecmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych.

5.Finansowanie pozalekcyjnych zajec sportowych w formie:

1) Zajec sportowych i rekreacyjnych,

2) Gier i zabaw ruchowych ,

3) Aktywnych form turystyki,

4) Imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,

5) Uczestnictwa w ważnych dla srodowiska wydarzeniach sportowych.

- 4 -

6. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych

programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

7. Organizowanie badan i sondaży , lokalnych diagnoz i ekspertyz

pozwalajacych oceniac aktualny stan problemów alkoholowych , zasobów

i efektów podejmowanych działan.

8. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj trzezwy

umysł” skierowany dla młodzieży szkolnej.

IV. Wspomaganie działalnosci instytucji , stowarzyszen i osób fizycznych,

służacej rozwiazywaniu problemów alkoholowych.

1. Podejmowanie działan zmierzajacych do poddania sie leczeniu

odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu

2. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży , podawania

i spożywania napojów alkoholowych.

3. dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia lub kluby

abstynenckie o charakterze kulturalno- turystycznym ,które maja na celu

propagowanie idei trzezwosci oraz zdrowego stylu życia,

V. Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisów

okreslonych w art. 13 i 15 oraz wystepowanie przed sadem w charakterze

oskarżyciela publicznego.

1. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu

nieletnim lub nietrzezwym.

2. podejmowanie działan zwiazanych ze złamaniem zakazu promocji i reklamy

napojów alkoholowych.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie

i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

1. Prowadzenie działan zwiazanych z integracja społeczna osób

uzależnionych od alkoholu , poprzez finansowanie Centrów Integracji

Społecznej,

1) ukonczenie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- 5 -

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowanym na

szczeblu lokalnym,

3) Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów

Alkoholowych majace na celu podniesienie wiedzy z zakresu:

4) Uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodziny z

problemem alkoholowym oraz nowoczesnych metod leczenia,

5) Sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii pomocy,

6) Zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie

przeciwdziałanie przemocy domowej.

VII. Zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiazywania

Problemów Alkoholowych

1. Za udział w posiedzeniach Komisji i innych posiedzeniach , naradach

zwiazanych z realizacja zadan Komisji okreslonych w Regulaminie Gminnej

Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy, zwołanych

przez Przewodniczacego Komisji , członkom Komisji przysługuje

wynagrodzenie w wysokosci 7 % minimalnego wynagrodzenia, za prace, o

którym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz.U. Nr 200 , poz. 1679).

2. Wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji, o którym mowa w ust. 1

dokonuje Powiatowy Bank Spółdzielczy Filia w Rzeczycy na podstawie listy

wypłat sporzadzonej przez Sekretarza Komisji.

3. Członkom Komisji wykonujacym podróż służbowa przysługuje należnosc z

tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie

sposobu ustalania należnosci z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

radnym gminy.

4. Podróża służbowa jest wykonywanie przez członka Komisji zadania

majacego bezposredni zwiazek z wykonywaniem zadan Komisji.

5. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz jej miejscowosc , rozpoczecie

i zakonczenie podróży służbowej okresla Wójt Gminy na wniosek

Przewodniczacego Komisji w poleceniu wyjazdu służbowego.

- 6 -

6. Czynnosci, o których mowa w ust. 5 w stosunku do Przewodniczacego

Komisji dokonuje Wójt Gminy.

7. Srodek transportu własciwy do odbycia podróży służbowej okresla Wójt

Gminy na wniosek Przewodniczacego Komisji w poleceniu wyjazdu

służbowego.

8. W przypadku odbywania podróży służbowej srodkiem transportu

komunikacji zbiorowej członek Komisji zobowiazany jest dołaczyc bilet lub

rachunek potwierdzajacy koszt przejazdu.

9. Koszty używania przez członka Komisji w podróży służbowej pojazdu

samochodowego nie bedacego własnoscia Gminy zwracane beda wg stawek za

1 km przebiegu:

a)dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika

do 900 cm3 0,4894 zł;

b) dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika

powyżej 900 cm3 - 0,7846 zł.

10. Podstawa zwrotu kosztów podróży służbowej bedzie potwierdzona

delegacja – polecenie wyjazdy służbowego.

11. Potwierdzenia wykonania polecenia wyjazdu służbowego może dokonac

osoba zlecajaca wyjazd.

12. Zwrot kosztów przejazdu nastepuje po sprawdzeniu delegacji – polecenia

wyjazdu służbowego pod wzgledem formalno-rachunkowym przez głównego

ksiegowego Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej

13. Wypłaty należnosci z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dokonuje sie

w Powiatowym Banku Spółdzielczym Filia w Rzeczycy.

VIII. Realizacja programu.

Program realizowany bedzie przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej

w Rzeczycy przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów

Alkoholowych.

 

Załacznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/197 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 marca 2005 roku

PLAN FINANSOWY

na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania

Problemów Alkoholowych w 2005 r.

I. Plan finansowy - 56.700,- zł.

II. Wydatki - 56.700,- zł.

1. pomoc finansowa ofiara przemocy i rodzina

z problemami alkoholowymi(posiłki, odzie_, opał,

kolonie letnie , zimowe, dofinansowanie instytucji słu_acych

rozwiazywaniu problemów alkoholowych

i obozów terapeutycznych itp.) - 37.700,- zł.

2. finansowanie działalnosci punktu konsultacyjnego - 4.500,- zł.

3. finansowanie szkolnych programów profilaktycznych

zakup materiałów , przedstawien , spektakli - 2.500,- zł.

4. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

kulturalno-turystycznych o tematyce antyalkoholowej - 4.000,- zł.

5. szkolenie członków Komisji - 2.500,- zł.

6. zakup materiałów biurowych - 4.500,- zł.

7. wynagrodzenie i zwrot kosztów podró_y członków Komisji- 1.000,-zł.