UCHWAŁA  NR XXVII/196/05

RADY GMINY RZECZYCA

 

z dnia  30 marca 2005 roku

 

 

w sprawie uchwalenia

 

budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 rok

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit d), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 117a i 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890 , Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

          § 1. Uchwala się budżet Gminy Rzeczyca na okres roku kalendarzowego 2005.

 

 

         § 2. Określa się dochody budżetu Gminy Rzeczyca w wysokości  10.038.566,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 3. Określa się wydatki budżetu Gminy Rzeczyca w wysokości 12.231.410,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2.192.844,00 zł oraz źródła finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 5. 1. Określa się plan przychodów w wysokości 5.287.822,80 zł i rozchodów w wysokości 3.094.978,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

         2. Ustala się prognozę długu na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

         § 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 7. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 8. Określa się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 9. Ustala się dotację dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy w wysokości 134.715,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 10. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 11. Ustala się dotację dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy w wysokości 230.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 12. Określa się dochody w wysokości 56.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

         § 13. Określa się wydatki w wysokości 56.700,00 zł na realizację zadań zawartych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

         § 14. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

 

 

            § 15. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 16. Określa się plan finansowy jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 17. Określa się plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 18. Określa się plan finansowy dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 19. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

 

 

         § 20. Określa się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł na wydatki bieżące w oświacie.

 

         § 21. 1. Wójt Gminy Rzeczyca może zaciągać kredyt lub pożyczkę krótkoterminową w ciągu roku na pokrycie powstałego niedoboru budżetowego.

 

         2. Maksymalna wysokość zobowiązania z powyższego tytułu nie może przekroczyć w ciągu roku budżetowego kwoty 800.000,00 zł.

 

         § 22. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

         § 23. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

 

         § 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

            § 25. Informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze złoży Wójt  Gminy Rzeczyca w terminie do 31 sierpnia 2005 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.4) ustawy o samorządzie gminnym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf w formie tabelarycznej i opisowej.

 

         § 26. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                      mgr Andrzej Gwizdoń