UCHWAŁA Nr XXVII/ 195 /05

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 30 marca 2005 roku

    

 w sprawie likwidacji środka specjalnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Rzeczycy

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

         § 1. Likwiduje się środek specjalny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy.

 

         § 2. Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym środka specjalnego z dniem likwidacji zostaną przekazane do budżetu Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

 mgr Andrzej Gwizdoń