UCHWAŁA Nr XXVII / 194 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Rzeczyca

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz  art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781)   Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

         § 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczyca, w brzmieniu  określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

 mgr Andrzej Gwizdoń

Załacznik
do uchwały Nr XXVII/194/05
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 marca 2005 roku
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RZECZYCA
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroc w dalszych przepisach regulaminu mówi sie bez bli szego
okreslenia o:
1) regulaminie – rozumie sie przez to regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Rzeczyca,
2) uczniu – rozumie sie przez to dziecko realizujace obowiazek szkolny w
szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy
kolegiów, nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych
i kolegiów pracowników słu b społecznych;
3) rodzicach – rozumie sie tak e prawnych opiekunów, opiekunów
faktycznych,
4) rodzinie – oznacza to, nastepujacych członków rodziny: mał onków,
rodziców, opiekuna prawego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz
dzieci uczace sie w wieku do ukonczenia 25 roku ycia, a tak e dziecko,
które ukonczyło 25 rok ycia legitymujace sie orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawnosci, je eli w zwiazku z ta niepełnosprawnoscia
przysługuje swiadczenie pielegnacyjne,
5) szkole – rozumie sie szkołe publiczna i niepubliczna o uprawnieniach
szkoły publicznej dla młodzie y i dla dorosłych oraz publiczne kolegium
nauczycielskie, nauczycielskie kolegium jezyków obcych i kolegium
pracowników słu b społecznych oraz osrodki umo liwiajace dzieciom i
młodzie y, o których mowa w art.16 ust. 7 ustawy o systemie oswiaty
realizacje odpowiednio obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo e byc udzielana
uczniowi w celu:
1) zmniejszenia ró nic w dostepie do edukacji,
2) umo liwienia pokonywania barier dostepu do edukacji wynikajacych
z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
3) wspierania edukacji uczniów zdolnych.
II. RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
I UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY
§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo e byc udzielana jako:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny.
§ 4.Uprawnieni do otrzymywania stypendium szkolnego sa:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzie y i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych
i kolegiów pracowników społecznych – do czasu ukonczenia 24 roku
ycia,
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych osrodków
umo liwiajacych dzieciom i młodzie y, o której mowa w art. 16 ust. 7
ustawy o systemie oswiaty, a tak e dzieciom i młodzie y uposledzonym
umysłowo ze sprze onymi niepełnosprawnosciami, realizacje
odpowiednio obowiazku szkolnego i obowiazku nauki – do czasu
ukonczenia realizacji obowiazku nauki,
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadajacych uprawnien szkół
publicznych dla młodzie y i dla dorosłych – do czasu ukonczenia
realizacji obowiazki nauki,
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów jezyków obcych – do czasu ukonczenia kształcenia, nie dłu ej
ni do ukonczenia 24 roku ycia.
§ 5. Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja
materialna osoby uprawnionej, wynikajaca z niskich dochodów na osobe
w rodzinie, w szczególnosci, gdy w rodzinie tej wystepuje bezrobocie,
niepełnosprawnosc, cie ka lub długotrwała choroba, wielodzietnosc, alkoholizm
lub narkomania, a tak e, gdy rodzina jest niepełna lub wystapiło zdarzenie
losowe.
§ 6.1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje
inne stypendium o charakterze socjalnym ze srodków publicznych,
z zastrze eniem ust. 2.
2. Uczen, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
srodków publicznych, mo e otrzymac stypendium szkolne w wysokosci, która
łacznie z innymi stypendiami o charakterze socjalnym ze srodków publicznych
nie przekracza w okresie roku szkolnego kwoty 1.120,00 zł, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych
i kolegiów pracowników słu b społecznych nie przekracza kwoty 1.008,00 zł.
3. Uczen mo e korzystac jednoczesnie z pomocy o charakterze
socjalnym i motywacyjnym.
§ 7. 1. Miesieczna wysokosc dochodu na osobe w rodzinie ucznia
uprawniajaca do ubiegania sie o stypendium szkolne nie mo e byc wieksza ni
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pózn. zm.) .
2. Miesieczna wysokosc dochodu na osobe w rodzinie ucznia
uprawniajaca do ubiegania sie o stypendium szkolne ustala sie na zasadach
okreslonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, e do
dochodu nie wlicza sie swiadczen pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c
ust. 2 i 3 ustawy o systemie oswiaty.
3. W przypadku, gdy liczba osób spełniajacych kryteria cytowane w ust.
1 jest wieksza ni liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszenstwo
w uzyskaniu stypendium maja uczniowie spełniajacy nastepujace kryteria:
1) pochodza z rodzin o najni szych dochodach,
2) wystepuja w rodzinie okolicznosci opisane w § 5 regulaminu.
§ 8. 1. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego sa osoby,
o których mowa w § 4, znajdujace sie przejsciowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
2. Zdarzeniami losowymi uzasadniajacymi przyznanie zasiłku sa
w szczególnosci:
1) smierc rodziców lub prawnych opiekunów,
2) kleska ywiołowej,
3) wydatki zwiazanych z długotrwała choroba ucznia,
4) kradzie .
III.FORMY POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
§ 9. 1. Formami stypendium szkolnego sa:
1) całkowite lub czesciowe pokrycie kosztów udziału w zajeciach
edukacyjnych wykraczajacych poza zajecia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania, w szczególnosci udziału w wyrównawczych
zajeciach edukacyjnych i innych przedsiewzieciach realizowanych przez
szkołe jak wyjscia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone
szkoły itp.,
2) całkowite lub czesciowe pokrycie kosztów udziału w zajeciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoła, a w szczególnosci nauki
jezyków obcych, zajec muzycznych, komputerowych, sportowych, zajec
na basenie i innych,
3) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnosci:
a) zakup podreczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych ksia ek
pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakup zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,
c) zakup stroju sportowego i innego wyposa enia uczniów wymaganego
obligatoryjnie przez szkołe,
4) całkowite lub czesciowe pokrycie kosztów zwiazanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jezyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych,
w szczególnosci zakwaterowania w bursie, internacie, transportu
srodkami komunikacji zbiorowej.
2. Stypendium szkolne mo e byc udzielone w formie swiadczenia
pienie nego, je eli Wójt Gminy uzna, e udzielenie stypendium w formach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 3), a w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych tak e w formie, o której mowa w ust. 1 pkt .4), nie jest
mo liwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w
formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3,4) nie jest celowe.
3. Stypendium szkolne mo e byc udzielone w jednej lub kilku formach
jednoczesnie.
IV.TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA
I COFANIA SWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM.
§ 10. Swiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje
Wójt Gminy Rzeczyca w drodze decyzji administracyjnej.
§ 11. 1.Swiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym sa
przyznawane na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zaciagnieciu opinii dyrektora
szkoły (kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jezyków
wniosek obcych, kolegium pracowników słu b społecznych lub osrodka,
o którym mowa w § 4 pkt 2),
2) dyrektora szkoły (kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
jezyków obcych, kolegium pracowników słu b społecznych lub osrodka,
o którym mowa w § 4 pkt 2)..
2. Swiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym moga byc
równie przyznawane z urzedu.
§ 12. 1. Wniosek o przyznanie swiadczenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym zawiera w szczególnosci:
1) imie i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) dane uzasadniajace przyznawanie swiadczenia
4) rodzaj swiadczenia, o jakie ubiega sie wnioskodawca (stypendium
szkolne, zasiłek szkolny) oraz po adana forme swiadczenia, inna ni
forma pienie na.
2. Wzory wniosków o przyznanie swiadczen pomocy materialnej
o charakterze socjalnym stanowia załaczniki do niniejszego regulaminu:
1) załacznik Nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,
2) załacznik Nr 2 - wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.
3. Do wniosku udzielenia pomocy materialnej załacza sie zaswiadczenie
o wysokosci dochodów, a w przypadku ubiegania sie o stypendium szkolne
przez ucznia, którego rodzina korzysta ze swiadczen pienie nych z pomocy
społecznej, zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodów przedkłada sie
zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczen pienie nych z pomocy społecznej.
4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa sie w Urzedzie
Gminy w Rzeczycy do dnia 15 wrzesnia danego roku szkolnego, a w przypadku
kolegiów jezyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych – do dnia
15 pazdziernika danego roku szkolnego.
5.Wniosek o zasiłek szkolny mo na składac w Urzedzie Gminy
Rzeczyca w terminie nie dłu szym ni dwa miesiace od wystapienia zdarzenia
uzasadniajacego przyznanie tego zasiłku.
6. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego mo e byc zło ony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.
7.Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i
załaczniki do wniosku nie podlegaja opłacie skarbowej.
§ 13. 1.Rodzice ucznia lub pełnoletni uczen otrzymujacy stypendium
szkolne sa obowiazani niezwłocznie powiadomic Wójta Gminy Rzeczyca
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawe przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stasuje sie do dyrektora szkoły, w przypadku, gdy
dyrektor powezmie informacje o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawe
przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje sie albo cofa w przypadku ustania
przyczyn, które stanowiły podstawe przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale nosc z tytułu nienale nie pobranego stypendium szkolnego
podlegaja sciagnieciu w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji.
5. Wysokosc nale nosci podlegajacej zwrotowi oraz termin zwrotu tej
nale nosci ustala sie w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, je eli adanie zwrotu
wydatków na udzielenie stypendium szkolnego w całosci lub w czesci
stanowiłoby dla osoby zobowiazanej nadmierne obcia enie lub tez niweczyłoby
skutki udzielenia pomocy, Wójt Gminy Rzeczyca mo e odstapic od adania
takiego zwrotu.
§ 14. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w okreslonej
wysokosci lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofniecia
pomocy słu y odwołanie.
V. WYSOKOSC STYPENDIUM ORAZ OKRESY I FORMY PŁATNOSCI
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM.
§ 15. 1. Maksymalna wysokosc stypendium szkolnego (stypendium
w pełnej wysokosci) nie mo e przekraczac miesiecznie kwoty stanowiacej
dwukrotnosc kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pózn.
zm.) .
2. Stypendium szkolne miesieczne nie mo e byc ni sze ni 80% kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pózn. zm.).
3. Wysokosc miesieczna stypendium wynosi:
1) przy dochodzie miesiecznym na osobe w rodzinie do 64,00 zł włacznie –
do 112,00 zł;
2) przy dochodzie miesiecznym na osobe w rodzinie powy ej 64,00 zł do
127,00 zł włacznie – do 95,00 zł;
3) przy dochodzie miesiecznym na osobe w rodzinie powy ej 127,00 zł
do 190,00 zł włacznie - do 78,00 zł;
4) przy dochodzie miesiecznym na osobe w rodzinie powy ej 190,00 zł
do 253,00 zł włacznie - do 61,00 zł;
5) przy dochodzie miesiecznym na osobe w rodzinie powy ej 253,00 zł
do 316,00 zł włacznie – 44,80 zł;
4. Wysokosc zasiłku szkolnego nie mo e przekroczyc jednorazowo kwoty
stanowiacej pieciokrotnosc kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych .
5. Wójt Gminy Rzeczyca ustala wysokosc pomocy materialnej
w granicach okreslonych w ust. 3 i 4 w ka dej sprawie indywidualnie, kierujac
sie sytuacja dochodowa ucznia i jego rodziny ustalona zgodnie z § 7 ust. 1 i 2
i innymi okolicznosciami, o których mowa w § 5.
§ 16. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłu szy ni od
wrzesnia do czerwca w danym roku szkolnym (w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych i
kolegiów pracowników słu b społecznych – na okres nie dłu szy ni od
pazdziernika do czerwca w danym roku szkolnym).
2. Je eli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne
mo e byc realizowane w okresach innych ni miesiecznych lub jednorazowo,
z tym, e wartosc stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie mo e
przekroczyc kwoty równej 1.120,00 zł, w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych i kolegiów
pracowników słu b społecznych nie mo e przekraczac 1.008,00 zł
3. Zasiłek szkolny mo e byc przyznany w formie swiadczenia
pienie nego na pokrycie wydatków zwiazanych z procesem o charakterze
edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku, niezale nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 17. 1. Stypendia szkolne moga byc przekazywane w nastepujacy
sposób:
1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzacego zajecia
edukacyjne;
2) za posrednictwem szkół poprzez dokonanie zakupu uczniom ksia ek i
pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i
zaakceptowane przez szkoły;
3) w formie całkowitej lub czesciowej refundacji kosztów poniesionych
przez ucznia na podstawie przedło onych przez niego oryginałów faktur i
rachunków, realizowanej w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzedu
Gminy w Rzeczycy lub przelewem na bankowy rachunek
oszczednosciowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych)
lub pełnoletniego ucznia.
2. Stypendium szkolne w formie swiadczenia pienie nego wypłacane jest
w kasie Urzedu Gminy Rzeczyca lub przelewem na rachunek oszczednoscioworozliczeniowy
rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
VI. PRZEPISY KONCOWE I PRZEJSCIOWE
§ 18. Uczniowie, którym przyznano swiadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, przed dniem 31 grudnia 2004 r. zachowuja te
swiadczenia do konca okresu, na jaki przyznano swiadczenia.
§ 19. 1.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia
1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. uczniom uprawnionym do ubiegania
sie o stypendium na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie, moga byc
składane w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r.
2. Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo e byc
udzielone za okres od 1 stycznia 2005 r.
3. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, mo e
byc przedłu ony.
4. Wzór wniosku o stypendium szkolne na okres od 01 stycznia do 30
czerwca roku szkolnego 2004/2005 stanowi załacznik Nr 3 do niniejszego
regulaminu.
§ 20. Wypłata stypendiów i zasiłków nastepuje po otrzymaniu dotacji,
o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty.
Załacznik nr 1
do Regulaminu
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
na rok szkolny ……… / ………
I. Dane ucznia ubiegajacego sie o stypendium
1. Imie i nazwisko ucznia ……………………….…………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
3. Imiona rodziców/opiekunów ……………………………………………………………..…
4. Adres zamieszkania ucznia: ulica …………………………..…………. nr domu ….........
nr mieszkania………….. kod pocztowy …………………. poczta ……………………....
miejscowosc …………………..….. telefon ……………….
II. Informacje o szkole, w której uczen pobiera nauke w roku szkolnym ………./………
1. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………….
2. Klasa/rok nauki ……………………………………………………………………………..
3. Adres szkoły: ul. …………………..……………….nr ………kod pocztowy…...…………
miejscowosc ……………………. województwo ….……………….… telefon …………..
III. Dane uzupełniajace przyznanie stypendium szkolnego:
W rodzinie ucznia wystepuje (nale y podkreslic własciwe):
a) bezrobocie
b) niepełnosprawnosc
c) cie ka lub długotrwała choroba
d) brak umiejetnosci wypełniania funkcji opiekunczo - wychowawczych
e) alkoholizm
f) narkomania
g) niepełna rodzina
* niepotrzebne skreslic
ADNOTACJE URZEDOWE
Data wpływu
wniosku
Numer wniosku
Sposób
załatwienia
wniosku
Przyznano*
1.kwota……..….………................
2.forma…………….………………
Nie przyznano*
IV. Po adana forma swiadczenia pomocy materialnej ( nale y wybrac jedna lub kilka form)
Lp. Rodzaj formy
stypendium Opis
Forma
płatnosci*
Koszty
w zł.
Kolejnosc
udzielania
pomocy
(ponumerowac
wg najbardziej
po adanych
form)
1. Pokrycie kosztów
udziału w zajeciach
edukacyjnych
organizowanych w
szkole (opisac rodzaj zajec
oraz wskazac szkołe, która je
realizuje)
2. Pokrycie kosztów
udziału w zajeciach
edukacyjnych
organizowanych poza
szkoła (opisac rodzaj zajec
oraz wskazac ich
organizatora)
3. Pomoc rzeczowa o
charakterze
edukacyjnym (wskazac
nazwe rzeczy bedacych
przedmiotem pomocy)
4. Pokrycie kosztów
zwiazanych z
pobieraniem nauki
poza miejscem
zamieszkania (wskazac
rodzaj kosztów oraz miejsce
ich ponoszenia)
RAZEM:
* mo liwe formy płatnosci:
a) przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzacego zajecia edukacyjne
b) za posrednictwem szkół poprzez dokonaniu zakupu uczniom ksia ek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez
uczniów i zaakceptowane przez szkoły
c) w formie całkowitej lub czesciowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedło onych przez
niego oryginałów faktur i rachunków realizowanych w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzedu Gminy w Rzeczycy lub
przelewem na rachunek oszczednosciowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia
V. Dane dotyczace sytuacji rodzinnej i materialnej członków rodziny
1. Oswiadczenie o ilosci członków rodziny
Imie i nazwisko Stopien
pokrewienstwa
Miejsce pracy/nauki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Dochody rodziny netto za miesiac …………….. ……… roku wynosza …………zł, w tym:
a) z gospodarstwa rolnego (ilosc ha przeliczeniowych x 194 zł) ………………zł
b) ze stosunku pracy ……………zł
c) z pozarolniczej działalnosci gospodarczej ……………zł
d) zasiłki chorobowe z KRUS lub ZUS ……………zł
e) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ……………zł
f) zasiłki pielegnacyjne ……………zł
g) swiadczenia pielegnacyjne ……………zł
h) zasiłki dla bezrobotnych ……………zł
i) emerytury, renty ……………zł
j) inne zródła dochodów niewymienione w pkt a) – i) ……………zł
3. Sredni dochód netto na osobe w rodzinie wynosi …………… zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………………....)
4. Do wniosku dołaczam nastepujace dokumenty potwierdzajace dochody członków rodziny
za miesiac …………………… ………….. roku:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………
5. Informacja dotyczaca otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym ze
srodków publicznych
Oswiadczam, e uczen ………………………………………………………………………..
nie otrzymuje (otrzymuje)* stypendium socjalnego ze srodków publicznych
…………………………………………………………………………………………………
(podac w jakiej wysokosci i kto wypłaca)
…………………………………………………………………………………………………
.................……………………………………………………..
(data i czytelny podpis jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)
VI. Oswiadczenie
Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej z tytułu art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam
własnorecznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych we wniosku.
Oswiadczam, i wyra am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).
……………………………………..
(Czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica)
VII. Opinia dyrektora szkoły
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...…………………………… ………………………………..
(pieczec szkoły) (podpis i pieczatka dyrektora szkoły)
* niepotrzebne skreslic
Załacznik nr 2
do Regulaminu
WNIOSEK
O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
DLA UCZNIÓW
na rok szkolny ………./……….
I. Dane ucznia ubiegajacego sie o stypendium
a. Imie i nazwisko ucznia ……………………….…………………………………………….
b. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
c. Imiona rodziców/opiekunów ……………………………………………………………..…
d. Adres zamieszkania ucznia: ulica …………………………..…………. nr domu ….........
nr mieszkania………….. kod pocztowy …………………. poczta ……………………....
miejscowosc …………………..….. telefon ……………….
II. Informacje o szkole, w której uczen pobiera nauke w roku szkolnym ………./………
a. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………….
b. Klasa/rok nauki ……………………………………………………………………………..
c. Adres szkoły: ul. …………………..……………….nr ………kod pocztowy…...…………
miejscowosc ……………………. województwo ….……………….… telefon …………..
III. Po adana forma zasiłku szkolnego:
1) swiadczenie pienie ne na pokrycie wydatków edukacyjnych takich jak: ……………
………………………………………………………………………………………………
(podac rodzaj wydatków edukacyjnych)
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(podac zakres pomocy)
* niepotrzebne skreslic
ADNOTACJE URZEDOWE
Data wpływu
wniosku
Numer wniosku
Sposób
załatwienia
wniosku
Przyznano*
1.kwota……..….………................
2.forma…………….………………
Nie przyznano*
IV. Dane dotyczace sytuacji rodzinnej i materialnej
Zło enie wniosku uzasadniam trudna sytuacja materialna wynikajaca w szczególnosci z:
…………………………………………………………………………………………………..
(opisac okolicznosci powodujace trudna sytuacje materialna rodziny)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Do wniosku dołaczam nastepujace dokumenty:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………
V. Oswiadczenie
Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej z tytułu art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam
własnorecznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych we wniosku.
Oswiadczam, i wyra am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).
……………………………………..
(Czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica)
VI. Opinia dyrektora szkoły
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...…………………………… ………………………………..
(pieczec szkoły) (podpis i pieczatka dyrektora szkoły)
Załacznik Nr 3
do Regulaminu
Dnia ………………………….
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na okres od 01 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku
CZESC I
Stosownie do art. 90 n ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty ( T.j. Dz.U. z
2004 r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2881) oraz art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16
grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych wnosze o przyznanie stypendium dla:
1. Imie i nazwisko ucznia
………………………………………………………………….…………………
2. Imie i nazwisko
1) matki …………………………………………………………………………...
2) ojca …………………………………………………………………………….
3. Miejsce zamieszkania – dokładny adres
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4. Dane uzasadniajace przyznanie stypendium szkolnego:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
5. Po adana forma stypendium szkolnego
…………………………………………………………………………….………
6. Nazwa i siedziba szkoły, do której uczen uczeszcza, rok nauki
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………..…………………………….
/ czytelny podpis pełnoletniego ucznia
lub rodzica/
CZESC II
Oswiadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w grudniu 2004 roku
1. Ilosc członków rodziny ucznia wspólnie zamieszkujacych
i gospodarujacych: …………… osób, w tym na których otrzymywany jest
zasiłek rodzinny …………. osób i zasiłek pielegnacyjny ……… osób.
2. Dochody rodziny netto za miesiac grudzien 2004 roku wynosza
………………… zł, w tym:
1) z gospodarstwa rolnego( ilosc ha przeliczeniowych x 194 zł) …..……….. zł
2) ze stosunku pracy ……………. zł
3) z pozarolniczej działalnosci gospodarczej ……………. Zł
4) zasiłki chorobowe z KRUS lub ZUS ……………. Zł
5) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ……………. Zł
6) zasiłki pielegnacyjne ……………. Zł
7) swiadczenia pielegnacyjne ……………. Zł
8) zasiłek dla bezrobotnych ……………. Zł
9) emerytury, renty …………….. zł
10) inne zródła dochodów nie wymienione w pkt 1-9 …………….. zł
3. Sredni dochód netto na 1 osobe w rodzinie wynosi .......................... zł
(słownie złotych: ………………………………………………………..)
4. Do wniosku dołaczam nastepujace dokumenty potwierdzajace dochody
członków rodziny za miesiac grudzien 2004 roku:
1) …………………………………………………………..
2) …………………………………………………………..
3) …………………………………………………………
4) …………………………………………………………
……………………………..
/ Czytelny podpis pełnoletniego ucznia
lub rodzica/
CZESC III
Opinia dyrektora szkoły
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………….. ………………….
/pieczec szkoły/ /podpis i pieczatka
dyrektora szkoły/
CZESC IV
Oswiadczenie:
Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej z tytułu art. 233 § 1 kodeksu
karnego, potwierdzam własnorecznym podpisem prawdziwosc danych
zamieszczonych we wniosku.
Oswiadczam, i wyra am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr
133, poz. 833).
……………………………..
/ Czytelny podpis pełnoletniego ucznia
lub rodzica/
CZESC V
Rozpatrzenie wniosku:
Sprawdzono pod wzgledem formalnym
oraz zakwalifikowano / nie zakwalifikowano* do przyznania stypendium
szkolnego.
Przyznaje sie stypendium w kwocie …………………zł na okres
………………………………………………..
Nie przyznaje sie stypendium.*
………….……………….………
/pieczec i podpis Wójta
lub osoby upowa nionej /
* niepotrzebne skreslic
CZESC VI
Pouczenie
Do wniosku nale y dołaczyc dokumenty potwierdzajace dochód, o którym mowa w art. 8 ust.
3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 539 z pózn.
zm.):
1. Dowodem potwierdzajacym dochód ze stosunku pracy jest zaswiadczenie pracodawcy o
wysokosci dochodu netto za miesiac grudzien 2004 roku.
2. Dowodem potwierdzajacym dochody z pozarolniczej działalnosci gospodarczej jest:
1) w przypadku prowadzenia działalnosci opodatkowanej na zasadach okreslonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaswiadczenie wydane przez
naczelnika własciwego Urzedu Skarbowego o dochodach za miesiac grudzien 2004 r.
zawierajace informacje o wysokosci:
a) przychodu
b) kosztów uzyskania przychodów
c) ró nicy pomiedzy przychodem a kosztami jego uzyskania
d) dochodów z innych ni działalnosc gospodarcza zródeł w przypadku gdy podatnik łaczy
przychody z działalnosci gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza sie wspólnie z
mał onkiem,
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne
f) nale nych zaliczek na podatek dochodowy lub nale nego podatku.
2) w przypadku prowadzenia działalnosci na zasadach okreslonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym jest zaswiadczenie Naczelnika własciwego Urzedu
Skarbowego zawierajace informacje o formie opodatkowania w miesiacu grudniu 2004 r. oraz
dowód opłacenia składek w ZUS za miesiac grudzien 2004 r.
3. Dowodem potwierdzajacym dochód z rolnictwa jest nakaz płatniczy lub zaswiadczenie o
ilosci ha przeliczeniowych wg stanu w miesiacu grudniu 2004 r.
4. W przypadku korzystania przez rodzine ucznia ze swiadczen pienie nych z pomocy
społecznej zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodów, nale y przedło yc zaswiadczenie o
korzystaniu ze swiadczen pienie nych z pomocy społecznej.
5. Dowodem potwierdzajacym wysokosc:
1) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest decyzja własciwego organu o ich przyznaniu
badz zaswiadczenie pracodawcy o ich wypłacaniu w miesiacu grudniu 2004 roku,
2) zasiłku pielegnacyjnego – decyzja własciwego organu o jego przyznaniu,
3) swiadczenia pielegnacyjnego – decyzja własciwego organu,
4) zasiłku chorobowego z KRUS lub ZUS – dowody ich otrzymania w miesiacu grudniu 2004
roku,
5) emerytury, renty – odcinek wypłaty nale nego swiadczenia za miesiac grudzien 2004 roku,
6) zasiłku dla bezrobotnych – decyzje z Urzedu Pracy o przyznaniu zasiłku na miesiac
grudzien 2004 r.