UCHWAŁA Nr XXVI /191/05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 03 marca 2005 roku

 

    

 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet wypłacanych radnym Rady Gminy Rzeczyca

 

       Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

         § 1. W Uchwale Nr IV/27/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet wypłacanych radnym Rady Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dodaje się w § 1 ust. 5 o brzmieniu:

 

„ § 1 ust. 5. Wysokość diet, o których mowa w ust.1 pkt. 2), 3) ,4) określa się               z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę poniżej 50 gr pomija się, a co najmniej 50 gr liczy się jak 1,00 zł”.

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

 mgr Andrzej Gwizdoń