UCHWAŁA  Nr  XXVI/190/05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 03 marca 2005 roku

w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Rzeczyca

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

         § 1. Określa się Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczyca, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń