UCHWAŁA  Nr  XXVI/ 189 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 03 marca 2005 roku

w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Rzeczyca na 2005 rok

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje 

         § 1. Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli przyjmuje się Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzeczyca na 2005 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

         § 2. Tracą moc:

1)    Uchwała Nr XXI/38/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

2)    Uchwała Nr XLV/49/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 7 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/38/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego; 

3)    Uchwała Nr VII/46/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/38/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..

             Przewodniczący Rady Gminy

                      mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/189/05
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 03 marca 2005 roku
REGULAMIN
przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku
funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół
prowadzonych przez Gminę Rzeczyca
na 2005 rok
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela ( T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.)
2) szkołach – rozumie się przez to szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Rzeczyca;
3) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 2),
4) oddziale – rozumie się także klasę, grupę;
5) uczniu – rozumie się także wychowanka;
6) rozporządzeniu w sprawie wynagradzania nauczycieli – rozumie się przez to
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę dniu wolnym od pracy (Dz,.U. Nr 22, poz. 181)
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – rozumie się przez to tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 ustawy, o której mowa w
pkt.1) oraz w Uchwale Nr VIII/61/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 czerwca 2003
roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedmiotów w różnym wymiarze godzin i nauczycieli nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela;
8) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela – rozumie się przez to minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z treści załącznika do
rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli, wyszczególnionego w pkt 6).
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 2. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli prawo do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.

- 2 –
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
2) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innych chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnie wyróżniających osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów wysokich osiągnięć w olimpiadach, konkursach, zawodach w skali
regionu i kraju,
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z
rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości środowiskowych: gminnych,
powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich;
b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
c) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
d) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
e) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. O przyznaniu dyrektorowi dodatku motywacyjnego, poza warunkami określonymi
w ust. 1 decydują w szczególności następujące kryteria:
1)umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego
wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły w zakresie:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) polityka kadrowa,
c) organizowanie konferencji szkoleniowych,
d)podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

- 3 -
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a)osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b)poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
c)dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d)stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,
e)obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f)konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 4. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla
nauczycieli w wysokości 4 % ich rocznych wynagrodzeń zasadniczych, a dla dyrektorów
szkół w wysokości od 5 do 10 % ich rocznych wynagrodzeń zasadniczych.
§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi – dyrektor szkoły,
a dyrektorowi – Wójt Gminy, w oparciu o wymienione w § 3 kryteria .
§ 6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok.
§ 7.Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) w okresach przebywania na urlopie zdrowotnym,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym;
4) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 8 . Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
DODATEK FUNKCYJNY
§ 9. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej poniżej:
Stanowisko kierownicze Miesięcznie w zł
LP od do
1 Dyrektor szkoły liczącej:
a) do 7 oddziałów włącznie
b) powyżej 8 oddziałów
400
500
500
700
2 Kierownik świetlicy szkolnej 60 125

- 4 –
§ 10. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości 50,00 zł.
§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 40,00 zł – za każdego nauczyciela powierzonego
opiece.
§ 12. Prawo do dodatku z tytułu powierzenia stanowiska kierowniczego nie wyklucza
prawa do dodatków, o których mowa w § 10 i 11.
§ 13. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, uwzględniając wielkość
szkoły, jej strukturę organizacyjną i wyniki pracy, liczbę stanowisk kierowniczych oraz inne
warunki, ustala Wójt Gminy, a nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze –
dyrektor szkoły.
§ 14. Wysokość dodatków funkcyjnych z tytułu powierzenia zadań określonych
w § 10 i 11 ustalają:
1) Wójt Gminy – dyrektorom, jeżeli realizują jednocześnie zadania wychowawcy klasy
lub opiekuna stażu;
2) Dyrektorzy szkół – nauczycielom, którym powierzyli zadania wychowawców klas lub
opiekunów stażu.
§ 15 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub
zadań, o których mowa w § 10 i 11 a jeżeli powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub zadania, o których
mowa w § 9 i 10 na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego
okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło
odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny, na zasadach określonych w ust. 2 i 3 przysługuje także
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zastępstwie.
§ 16. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 17. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych
z powierzonym stanowiskiem lub zadaniami, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

- 5 –
DODATKI ZA WARUNKI PRACY
§ 18. Nauczycielowi z tytułu pracy w warunkach trudnych i uciążliwych, których
wykaz określony jest w § 6 i 7 rozporządzenia MEN w sprawie wynagradzania nauczycieli,
przysługuje dodatek za warunki pracy, w następujących wysokościach:
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim – 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela;
2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego – 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
- 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
4) za prowadzenie zajęć z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim wg odrębnego
programu nauczania - 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela;
§ 19. W razie zbiegu uprawnień, do więcej niż jednego dodatku za warunki pracy
nauczycielowi wypłaca się wszystkie dodatki.
§ 20 1. Dodatek, o którym mowa w § 18 przysługuje w okresie faktycznego
wykonywania pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel zrealizuje odpowiednio w
warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć, a nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w takich warunkach cały
obowiązujący go obniżony wymiar zajęć.
3. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel (nauczyciel
zajmujący stanowisko kierownicze) realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych część
obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 21. Dodatki, o których mowa w § 18 przyznają nauczycielom dyrektorzy szkół,
a dyrektorom szkół – Wójt Gminy.
§ 22. Dodatki za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach trudnych i uciążliwych
dla zdrowia wypłaca się miesięcznie z dołu.
GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 23. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, powiększoną o dodatki za warunki pracy, jeżeli w
godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach, przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin
ponadwymiarowych.

- 6 -
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oraz zastępstwa
realizowanego przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się w
sposób określony w ust. 1.
§ 24. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
nauczyciela, o której mowa w § 23 ust. 1 uzyskuje się mnożąc odpowiedni tygodniowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
poniżej 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę.
§ 25. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego lub dni ustawowo wolnych
od pracy, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 26.Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie
mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym w szczególności w
związku z :
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, klęski żywiołowej , mrozów lub awarii
urządzeń technicznych,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) delegowaniem służbowym nauczyciela,
4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
5) rekolekcjami
– traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
§ 27. Jako godziny faktycznie odbyte traktuje się także godziny ponadwymiarowe nie
zrealizowane z innych przyczyn, niż wymienione w § 26, jeżeli na podstawie przepisów
szczególnych przysługuje wtedy wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego
lub ustalane według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy.
§ 28. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo
wolne od pracy lub dni przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.42
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w tym tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin
ponadwymiarowych przydzielona w planie organizacyjnym.
§ 29. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw wypłacane
jest miesięcznie z dołu.

- 7 –
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 30. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu
wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy i nagrody dyrektorów szkół.
2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się
1) 30 % środków na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół,
2) 70 % środków na nagrody dyrektorów szkół.
§ 31.Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych
przypadkach także w innym terminie.
§ 32. 1. Nagroda przyznana przez Wójta Gminy nosi nazwę „Nagrody Wójta Gminy”.
2. Nagroda przyznana przez dyrektora szkoły nosi nazwę „Nagrody Dyrektora
Szkoły”.
§ 33. 1. Nagroda Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkole może
zostać przyznana:
a) na wniosek Rady Szkoły lub Rady Rodziców.
b) z inicjatywy dyrektora szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Nagroda Wójta Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkole może zostać
przyznana przez Wójta na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez Radę
Pedagogiczną, a dla dyrektora – na wniosek pracownika oświaty Urzędu Gminy w Rzeczycy.
3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Wójta Gminy lub Dyrektora Szkoły określa
załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski o Nagrody Wójta Gminy należy składać w terminie do 15 września.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 są opiniowane przez Komisję ds. nagród,
powoływaną przez Wójta Gminy. W jej skład wchodzi: przedstawiciel Komisji Oświaty i
Spraw Socjalnych, przedstawiciel związku zawodowego i inspektor ds. oświaty.
§ 34. 1. Nagrody, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2 , mogą być przyznane
nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej dwa lata oraz spełnia co najmniej
5 z następujących kryteriów:
1) wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) podejmowanie działalności innowacyjnej – wdrażanie nowatorskich metod nauczania i
wychowania, w tym opracowywanie autorskich programów i publikacji;
b) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu poprzez zakwalifikowanie uczniów do
udziału w zawodach rejonowych, okręgowych i centralnych ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajmowanie przez uczniów znaczących miejsc w konkursach, zawodach,
przeglądach i festiwalach rejonowych, okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
c) osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
bądź w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo;
d) przygotowanie i organizowanie uroczystości szkolnych lub o szerszym wymiarze
( środowiskowych itp.);

- 8 –
e) organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjść uczniów na spektakle teatralne,
koncerty, wystawy, spotkania itp.;
f) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym,
kulturalnym;
2) wyróżniające wyniki w pracy opiekuńczej:
a) udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu;
c) organizowanie współpracy z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami w zakresie
zapobiegania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży;
3) prowadzenie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udzielaniu pomocy i wspieraniu młodych nauczycieli, podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela;
b) własnej pracy na rzecz szkoły w zakresie polepszania bazy materialnej lub pozyskiwania
sponsorów w tym celu.
c) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze może być przyznana nagroda również
za :
1) wzorowe prowadzenie szkoły,
2) szczególnie gospodarne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie
finansowym,
3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych – wykorzystywanych na uzupełnienie bazy
materialnej,
4) inspirowanie w szkole działań w zakresie współpracy szkoły z lokalnym społeczeństwem,
samorządem, instytucją kultury, innymi szkołami,
5) osiąganie wysokich wyników w zakresie promocji szkoły i gminy na zewnątrz,
6) szczególną dbałość o powierzony obiekt oświatowy wraz z majątkiem ruchomym.
§ 35. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może przekroczyć wysokości nagrody
Wójta Gminy w roku poprzednim.
§ 36. Dyrektor i nauczyciel, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom.
Odpis dyplomu umieszcza się w teczce akt osobowych.
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 37. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi.
§ 38. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia
1 stycznia 2005 roku.

 

Załącznik
do Regulaminu przyznawania: dodatku za wysługę lat,
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
oraz nagród nauczycielom szkół
prowadzonych przez Gminę Rzeczyca
W N I O S E K
o przyznanie Nagrody Wójta Gminy/Dyrektora Szkoły*
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i inne
Pani/Panu …………………………………………………………………………………………………….…
Urodzonej/mu (data) ………………………………………………………………………………….…
Informacje o kandydacie:
1. Posiadane wykształcenie: …………………………………………………………………….……
2. Stopień awansu zawodowego ……………………………………………………………………
3. Staż pracy ogółem w szkołach …………………………………………………….……………
w tym staż pracy w danej szkole …………………………………………………………
4. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………….…………………
5. Stanowisko, na którym zatrudniony jest kandydat …………………………………
6. Dotychczas otrzymane nagrody (daty roczne)
1) Ministra Edukacji i Sportu …………………………………………………………………………
2) Kuratora Oświaty ………………………………………………………………………………………
3) Wójta Gminy Rzeczyca ………………………………………………………………………..……
4) Dyrektora Szkoły ………………………………………………………………………………………
5) Inne nagrody i wyróżnienia ………………………………………………………………………
7. Opinia Rady Pedagogicznej :(pozytywna – negatywna*),**)
8. Data wyrażenia opinii przez Radę Pedagogiczną: **)………………………………
9. Data poinformowania związków zawodowych szczebla szkolnego
o złożeniu wniosku o nagrodę **)
Nazwa związku: Data:
………………………………………………………………………..……… …………………………..
*) niepotrzebne skreślić
**) nie dotyczy wniosku o nagrodę dla dyrektora szkoły

Uzasadnienie wniosku (konkretne osiągnięcia od ostatnio otrzymanej
nagrody):
1. § 35 ust.1 pkt.1) – wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej
…………………………………………………………………………………………………….………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. § 35 ust.1 pkt.2) – wyróżniające wyniki w pracy opiekuńczej
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. § 35 ust.1 pkt.3) – działalność pozaszkolna
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
4. § 35 ust.2 – działalność związana z kierowaniem szkołą ***)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…
Organ sporządzający wniosek:
(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)
……………………………………………………… ……………………………… …………………………………..
***) dotyczy wniosku o nagrodę dla dyrektora szkoły.