UCHWAŁA Nr XXVI /188/05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 03 marca 2005 roku

 

 

w sprawie określenia planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 401, 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568…..)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. Zatwierdza się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                                                          mgr Andrzej Gwizdoń