UCHWAŁA Nr XXVI /186/0

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 03 marca 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/129/04 Rady Gminy Rzeczyca 

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( (T.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 80, poz. 717, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

          § 1. Uchylić uchwałę Nr XVII/129/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca.

 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                      mgr Andrzej Gwizdoń