UCHWAŁA Nr XXV/ 185 /04

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, , Nr 116, poz. 1203)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

 

     § 1. Wyposaża się z dniem 01 stycznia 2005 roku Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy w nieruchomość położoną w Rzeczycy ul. Ks.J.Kitowicza 12, składającą się z następujących składników majątkowych: 

1) nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni o powierzchni użytkowej 621 m2 i kubaturze 2361 m3 - składającej się z działek oznaczonych w ewidencji nr 1170/5 o powierzchni 1100 m2 oraz Nr 1295/2 o powierzchni 800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 5995 o wartości 280.940,93 zł, umorzenie – 105.071,86 zł;

 

2) studni – o wartości początkowej 11.028,23 zł , umorzenie – 6.705,21 zł;

 

3) placów i chodników – o wartości początkowej 15.406,45 zł ,  umorzenie 9.367,07 zł.

 

 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                     mgr Andrzej Gwizdoń