UCHWAŁA  Nr   XXV/ 184 /04

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia na 2005 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca

w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca

 

 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się na 2005 rok Program Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593) prowadzącymi- na zasadach określonych w tej ustawie - działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca 

 

§3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy    i  wchodzi  w  życie  z dniem jej podjęcia.    

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                         mgr Andrzej Gwizdoń