UCHWAŁA Nr XXV/ 183/04

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2004 roku

      w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet wypłacanych radnym Rady Gminy Rzeczyca

 

 

       Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

         § 1. W Uchwale Nr IV/27/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet wypłacanych radnym Rady Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 ust. 1 pkt.1) liczbę „100” zastępuje się liczbą „125”;

 

2) w § 1 ust. 1 pkt.2) liczbę „12,5” zastępuje się liczbą „15”;

 

3) w § 1 ust. 1 pkt.3) liczbę „12,5” zastępuje się liczbą „15”;

 

4) w § 1 ust. 1 pkt.4) liczbę „10” zastępuje się liczbą „12,5”.

 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń