UCHWAŁA  Nr XXV/ 182 /04

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym

Gminy Rzeczyca na 2004 rok 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 109, art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890 , Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 ) Rada Gminy Rzeczyca  uchwala, co następuje:

 

          § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33.310,04 zł.

 

         2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 47.000,00 zł.

 

         3. Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

         § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 33.901,00 zł

 

         2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 193.900,00 zł

 

         3. Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 rok poprzez zmniejszenie z kwoty 1.468.739,00 zł, do kwoty 1.322.430,00 zł czyli o kwotę 146.309,04 zł, wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Kwota 1.322.430,00 zł zostanie pokryta zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w wysokości 1.316.430,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.000,00 zł. Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.041.988,00 zł zostaną sfinansowane z dochodów 2004 roku – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

         § 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit wydatków przeznaczonych na realizację tych inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków oświatowych jednostek budżetowych  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 7. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji przedmiotowej oraz zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 8. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji podmiotowej oraz zmian w planie przychodów i wydatków instytucji kultury na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

         § 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

        § 10.Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

 

 

         § 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń