UCHWAŁA Nr XXV/181/04

Rady Gminy Rzeczyca 

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

 w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr VIII/60/03

Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie

zasad korzystania z funduszu stypendialnego

 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1.  Traci moc Uchwała Nr VIII/60/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad korzystania z funduszu stypendialnego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 313, poz. 2657)

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                     mgr Andrzej Gwizdoń