UCHWAŁA Nr XXV/ 180 /04

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

      w sprawie likwidacji środka specjalnego przy Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 21 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( T.j. Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148,  Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890 , Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 )  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2004 roku likwiduje się środek specjalny przy Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

§ 2. Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym środka specjalnego z dniem likwidacji zostaną przekazane do budżetu Gminy Rzeczyca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                      mgr Andrzej Gwizdoń