UCHWAŁA  NR XXV / 178 /04

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia  2004 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 110  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 , Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

         § 1.  Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

         § 2. Traci moc Uchwała Nr X/83/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Rzeczycy (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 346, poz. 3284)

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

         § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

  

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                     mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

Za łącznik
do Uchwały Nr XXV/178 /04
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 grudnia 2004roku
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZYCY
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy zwany dalej
„GOPS” jest jednostką organizacyjną Gminy Rzeczyca zwanej dalej „Gminą”
działającą na podstawie :
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 ,poz.
593 z poź. zm.)
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych( tj. Dz.U.z
2003 r. Nr 15 , poz. 148 z póź. zm.)
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228 ,poz. 2255)
4) Uchwały Nr XI/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Rzeczycy z dnia 25
kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
5) przepisów zawartych w innych aktach prawnych ,
6) niniejszego statutu.
§ 2. 1. GOPS ma siedzibę w Rzeczycy i obejmuje swoim działaniem teren
gminy Rzeczyca.
2. Nadzór nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy
Rzeczyca.
3. Nadzór nad realizacją zadań zleconych i powierzonych sprawuje
Wojewoda Łódzki.
II. Cel i zadania
§ 3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej ,
w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń społecznych,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin,

5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
- 2 –
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających
temu celowi,
6) GOPS współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami
społecznymi, kościołami, organizacjami pozarządowymi i związkami
wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy
społecznej.
§ 4. 1. GOPS realizuje zadania własne, w tym o charakterze
obowiązkowym gminy oraz zadania zlecone gminie w zakresie pomocy
społecznej.
2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społeczne, realizowanych przez
gminę należą;
1)prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu
lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej.
4) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
5) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy.
3. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze
obowiązkowym realizowanych przez gminę należą:
1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej ,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych ,
3) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
4) organizowania i prowadzenia gminnych ognisk wychowawczych, świetlic
i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań
chronionych,
5) organizowanie i świadczenie usług, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych,
7) dożywianie dzieci,
8) sprawienie pogrzebu tym osobom bezdomnym,
9) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

- 3 –
10)opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która
rezygnuje z zatrudnienie w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem
rodziny,
11)udzielanie zasiłku na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób
bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia
się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
12) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
13) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
14) praca socjalna,
15) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków
realizacji zadań wymienionych w pkt. 1-6 w ust. 3
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez
gminę obejmują:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
4) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych , w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
5) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
6) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
7) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt. 1 – 6 .
§ 5. Ośrodek przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe na zasadach
i w trybie określonym ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj.
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu:
a) urodzenia dziecka,

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
- 4 –
d) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływy ustawowego okresu jego pobierania,
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f) rozpoczęcia roku szkolnego,
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych ,
3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych
III. Struktura organizacyjna.
§ 7. 1. Pracą GOPS kieruje kierownik, oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka powołuje Wójt.
3.Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa
udzielonego przez Wójta Gminy Rzeczyca.
4. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy, oraz do przyznawania lub
odmowy decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.
5. Do zadań Kierownika GOPS należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania GOPS,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem zgodnie z ich
przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,
3) wykonywanie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników
4) dbałość o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji
zawodowych,
5) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań,
6) przedstawianie wójtowi informacji i sprawozdań dotyczących zakresu
występujących na terenie gminy potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz
świadczonej pomocy,
7) składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności GOPS,
6. Kierownik GOPS jest upoważniony do prowadzenia czynności w celu
pozyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych GOPS.
§ 8. Pracownicy GOPS są pracownikami samorządowymi zatrudnianym
i przez Kierownika.
§ 9. Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy, dla pozostałych
pracowników Kierownik GOPS.

- 5 –
§ 10.1. Szczegółowy zakres działania GOPS, jego organizację
wewnętrzną oraz podział czynności i odpowiedzialności określa Regulamin
Organizacyjny GOPS.
2. Regulamin Organizacyjny GOPS określa kierownik po zatwierdzeniu
przez Wójta Gminy.
§ 11. W skład jednostki wchodzą następujące stanowiska:
1) kierownik,
2) pracownicy socjalni,
3) księgowa.
§ 12. 1. GOPS jest jednostką budżetową działającą na podstawie
przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Kierownik składa Radzie corocznie plan wydatków GOPS w formie
i terminach ustalonych uchwałą budżetową.
3. Zmian w budżecie GOPS w zakresie przychodów i rozchodów, na
wniosek kierownika GOPS dokonuje Wójt.
§ 13. Zmiany w statucie następują w trybie jego nadania.