UCHWAŁA Nr XXV/ 177 /04

Rady Gminy Rzeczyca 

 z dnia 02 grudnia 2004 roku

 

 

 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Jadwigi Kaczmarskiej złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  )  oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 § 1. Udzielić odpowiedzi na skargę Pani Jadwigi Kaczmarskiej wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o odrzucenie skargi w całości wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzeczyca.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                 mgr Andrzej Gwizdoń