UCHWAŁA Nr XXIV/176/04

Rady Gminy Rzeczyca 

z dnia 02 grudnia 2004 roku

 

 

 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP                        i Gimnazjum w Rzeczycy” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 ) lit. e)  i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie Projektu „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy” do łącznej wysokości 4.696.276,80 zł w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 

§ 2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, o której mowa  w § 1 w następujących formach:

1)  weksel„in blanco” wraz z deklaracją wekslową,

2) hipoteka na nieruchomości zabudowanej budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, położonej w Rzeczycy ul. Ks.J. Kitowicza 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1170/2, 1169/1, 1169/2, 1157/2 o łącznej powierzchni 1,26 ha, objętej księgą wieczystą Nr Kw 32624,  którą prowadzi Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

 

§ 3. Pokrycie zobowiązania nastąpi z dochodów budżetu Gminy w latach 2005 -2006,  sklasyfikowanych: dział 801, rozdz. 80101, § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne Unii Europejskiej

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy 

 

mgr Andrzej Gwizdoń