UCHWAŁA Nr XVI / 124 /04

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

 z dnia 06 kwietnia 2004 roku

 

    

 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

położonych w miejscowości Rzeczyca ul. Spółdzielców

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717)   Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowane stanowiące własność Gminy Rzeczyca:

1) nieruchomość zabudowaną położoną w Rzeczycy ul. Spółdzielców oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1336 o pow.  3.158 m2;

2) nieruchomość zabudowaną położoną w Rzeczycy ul. Spółdzielców oznaczoną w ewidencji gruntów nr 819/17 o pow. 1.615 m2 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Andrzej Gwizdoń