UCHWAŁA NR XVI/ 122 /04

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  06 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie przyjęcia darowizny przekazanej Gminie Rzeczyca

przez Wspólnotę Gruntową Wsi Sadykierz

 

            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Gminy Rzeczyca  uchwala, co następuje:

 

§1. Postanawia się przyjąć od Wspólnoty Gruntowej Wsi Sadykierz na mienie Gminy Rzeczyca nieruchomość – zbiornik wodny we wsi Sadykierz, oznaczoną nr działki 103 o pow. 0,14 ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Gwizdoń