UCHWAŁA Nr XVI/ 121 /04

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 06 kwietnia 2004 roku

    

 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

§ 1. Wyposaża się Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy,  w niżej wymienione mienie komunalne Gminy Rzeczyca:

1)    Oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Rzeczycy –7 pkt. o wartości 8.738,04 zł;

2)    Oświetlenie uliczne na ul. Lipowej w Rzeczycy  – 3 pkt.  o wartości 3.810,30 zł;

3)     Oświetlenie uliczne na ul. Zielonej i Zakątnej-6 pkt. o wartości 7.506,90 zł;

4)     Oświetlenie uliczne we wsi Brzeg – 4 pkt  o wartości 5.042,50 zł;

5)     Oświetlenie uliczne we wsi Kawęczy – 5 pkt.  o wartości 6.274,70 zł;

6)     Oświetlenie uliczne we wsi Bartoszówka– 4 pkt.  o wartości 4.810,70 zł;

7)     Oświetlenie uliczne we wsi Bobrowiec–Tłumy - 10 pkt o wartości 12.435,70 zł;

8)     Przyłącza wodociągowe we wsi Sadykierz  - 1 szt. o dł. 3 mb i  wartości 495,08  zł;

9)     Przyłącza wodociągowe we wsi Brzozów – 2 szt. o dł. 85 mb. i wartości 1.016,64  zł;

10)     Przyłącza wodociągowe we wsi Lubocz – 5 szt. o dł. 75 mb. i wartości 2.106,69  zł;

11)     Przyłącza wodociągowe we wsi Kawęczyn – 3 szt. o dł. 181 mb i wartości 2.345,30  zł;

12)     Przyłącza wodociągowe we wsi Borowiec – 1 szt. o dł. 5 mb i wartości 329,91 zł;

13)     Przyłącza wodociągowe we wsi Rzeczyca – 4 szt. o dł. 132 mb. i wartości 1.841,64  zł;

14)     Przyłącza wodociągowe we wsi Grotowice – 2 szt. o dł. 32 mb. i wartości 656,59 zł;

15)     Przyłącza wodociągowe we wsi Roszkowa Wola – 2 szt. o dł. 312 mb i wartości 2.214,46 zł;

16)     Przyłącza wodociągowe  we wsi Kanice – 1 szt. o dł. 85 mb i wartości 926,48 zł;

17)     Budynek garażowy położony w Rzeczycy ul. Spółdzielców na dz. Nr ew. 819/12 o wartości 30.241,00 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Gwizdoń