UCHWAŁA NR XV/119/04

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 26 lutego 2004 roku

 

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

 

na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w Rzeczycy ul. Długa”

 

 

 

       Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ i  art. 48 ust. 1 pkt.2) oraz art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych   ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Gmina Rzeczyca zaciąga kredyt w wysokości  975.808,87 zł /słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem 87/100 / z przeznaczeniem na zadanie:” Przebudowa drogi gminnej w Rzeczycy ul. Długa”.

 

        

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu do zadania określonego w § 1. 

 

     

 

§ 3. Zaciągnięty kredyt zostanie pokryty z dochodów Gminy tj.

 

Dz. 758 Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2004 rok.

 

 

§ 6. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń