UCHWAŁA NR XV/117/04

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 26 lutego 2004 roku

 

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę odcinka wodociągu Rzeczyca – Sadykierz i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sadykierzu

 

 

       Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i  art. 48 ust. 1 pkt.2) oraz art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Gmina Rzeczyca zaciąga pożyczkę w wysokości 160.000,00 zł /słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy /  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na budowę odcinka wodociągu Rzeczyca – Sadykierz i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sadykierzu    

 

 

         § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki oraz do podpisywania weksli in blanco do zadania określonego w § 1. 

 

        § 3. Zaciągnięta pożyczka zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy tj. Dz. 756 Rozdz. 75615 – podatek od nieruchomości.

 

        § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

        § 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2004 rok.

 

        § 6. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

        § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         mgr Andrzej Gwizdoń