Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_1.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 1 Radosław Bernaciak30 kB3572004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_10.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 10 Radosław Bernaciak18 kB3492004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_11.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 11 Radosław Bernaciak21 kB3472004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_12.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 12 Radosław Bernaciak22 kB3462004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_13.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 13 Radosław Bernaciak22 kB3402004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_14.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 14 Radosław Bernaciak20 kB5712004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_2.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 2 Radosław Bernaciak32 kB3422004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_3___prognoza_d_ugu_i_jego_sp_aty_na_lata_2003___2006.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 3 spłata długu Radosław Bernaciak20 kB3332004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_3___prognoza_d_ugu_na_2004r_.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 3 prognoza długu Radosław Bernaciak18 kB3292004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_3___przychody_i_rozchdy.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 3 Radosław Bernaciak19 kB3422004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_3___stan_zad_u_enia_na_koniec_2003r__.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 3 zadłużenie Radosław Bernaciak18 kB3572004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_4.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 4 Radosław Bernaciak23 kB3552004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_5.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 5  Radosław Bernaciak14 kB3292004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_6.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 6 Radosław Bernaciak18 kB3342004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_7.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 7 Radosław Bernaciak19 kB3542004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_8.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 8 Radosław Bernaciak18 kB3442004-04-09 12:32
Pobierz plik (2004_04_09_Za__cznik_nr_9.pdf)Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 roku - Załącznik nr 9 Radosław Bernaciak24 kB3372004-04-09 12:32

UCHWAŁA  NR XV/116/04

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  26 lutego 2004 roku

 

 

w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit d), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, i 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzeczyca na okres roku kalendarzowego 2004.

 

 

§ 2. Określa się dochody budżetu Gminy Rzeczyca w wysokości 6.823.093,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wydatki budżetu Gminy Rzeczyca w wysokości 8.192.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4.. Wydatki nie znajdujące pokrycia  w planowanych dochodach,  w wysokości 1.881.395,00 zł zostaną pokryte z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.875.395,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.000,00 zł Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 511.988,00 zł sfinansowane zostaną z dochodów roku 2004,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych  w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rzeczyca na lata 2003-2006, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Ustala się dotację dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy w wysokości 238.000,00 zł zgodnie z kalkulacją określoną w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 9. Ustala się dotację dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy w wysokości 186.895,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 10. Określa się dochody w wysokości 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

§ 11. Określa się wydatki w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadań zawartych  w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 12. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone wg. załączników Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

Dochody – 310.732,00 zł

Wydatki  -  310.732,00 zł

 

§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 14. Określa się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 15. Określa się plan przychodów i wydatków jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

 

§ 16. Określa się plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały

 

§ 17. Określa się plan finansowy dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 18. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł.

 

 

§ 19. Określa się rezerwę celową w dziale 801.w wysokości 20.000,00 zł na wydatki bieżące.

 

 

§ 20. 1. Wójt Gminy Rzeczyca może zaciągać kredyt lub pożyczkę krótkoterminową w ciągu roku na pokrycie powstałego niedoboru z banku obsługującego budżet.

2. Maksymalna wysokość zobowiązania z powyższego tytułu nie może przekroczyć w ciągu roku budżetowego kwoty 200.000,00 zł.

 

 

§ 21. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§ 22. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

 

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 24. Informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze złoży Wójt  Gminy Rzeczyca w terminie do 31 sierpnia 2004 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.4) ustawy o samorządzie gminnym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf w formie tabelarycznej i opisowej.

 

§ 25. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     mgr Andrzej Gwizdoń