UCHWAŁA Nr XV/115/04

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 26 lutego 2004  roku

 

 w sprawie określenia szczegółowych  zasad i trybu umarzania, odraczania  oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Rzeczyca, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)  oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych zwanych dalej „ należnościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr 137, poz. 926 z póżn. zm.) ) przypadających na podstawie przepisów szczególnych budżetowi Gminy Rzeczyca, gminnym jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „ dłużnikami .

 

 § 2. 1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 wraz z odsetkami mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 

1)             dłużnik – osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając żadnego majątku , pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców

2)             dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku , z którego można by  egzekwować należność , a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)             należności pieniężnych nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

4)             zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskutecznie,

5)             w przypadku klęski żywiołowej, którą został dotknięty dłużnik,

6)             nie można ustalić osoby dłużnika,

7)             ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,

8)             za umorzeniem przemawiają ważne względy społeczne lub gospodarcze.

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden

dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec

wszystkich dłużników.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności pieniężnej, może to nastąpić pod

warunkiem zapłaty pozostałej do uregulowania kwoty w określonym terminie. W razie

niedotrzymania przez dłużnika tego terminu umorzenie nie następuje.

4. Umorzenie należności pieniężnej głównej w całości pociąga za sobą umorzenie

należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej , umorzeniu

w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

5. Spłata należności głównej może spowodować umorzenie należności ubocznej.

6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 7 i 8 konieczne jest przeprowadzenie

postępowania wyjaśniającego.

§ 3. Umorzenie należności następuje:

 

1)     na wniosek dłużnika – w przypadkach określonych w § 2 ust.1 pkt. 5, 7 ,8

2)     z urzędu lub na wniosek dłużnika – w przypadkach określonych w  § 2 ust. 1 pkt. 1-4, 6

 

 § 4. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych może być odroczony termin płatności należności pieniężnych lub może nastąpić rozłożenie ich płatności na raty

2. Przy stosowaniu ulg w zakresie odraczania terminu płatności należności lub rozłożenia na raty należy uwzględnić możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes dłużnika.

3. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty  może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.

 

 § 5.1.  Do umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozkładania na raty należności  uprawniony jest Wójt Gminy.

2. Jeżeli wartość należności głównej zobowiązania przekracza kwotę 500,00 zł Wójt Gminy podejmuje decyzje po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych Rady Gminy Rzeczyca.

 

  § 6. Umorzenie należności pieniężnej i udzielanie innych ulg, o których mowa

  w niniejszej uchwale następuje:

 

1)     w drodze decyzji – w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym,

2)     na podstawie przepisów prawa cywilnego w odniesieniu do decyzji o charakterze cywilno-prawnym.

 

 § 7. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Rzeczyca informacje dotyczącą umorzonych należności i udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminach składania sprawozdania z wykonania budżetu

 

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 9.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                               mgr Andrzej Gwizdoń