UCHWAŁA Nr VII/44/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

własność Gminy Rzeczyca

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984 , Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, 543, z 2001 r. NR 129, póz. 1447, Nr 154, póz. 1800, z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 74, póz. 676, Nr 126, póz. 1070, nr 113, póz. 984) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzeczyca:

1) nieruchomość gruntową nr 866/3 o pow. 924 m2 położoną w Rzeczycy; 2)nieruchomość zabudowaną nr 812/5 o pow. 1495 m2 położoną w Rzeczycy; 3) nieruchomość zabudowaną nr 819/20 o pow.851 m2 położoną w Rzeczycy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                          mgr Andrzej Gwizdoń