UCHWAŁA NR VI/42/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2003 rok

 

Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 52, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 póz. 1014, z 1999 r. Nr 38 póz. 360, Nr 49, póz. 485, Nr 70, póz. 778, Nr 110, póz. 1255, z 2000 r. Nr 6, póz. 69, Nr 12, póz. 136, Nr 48, póz. 550, Nr 95, póz. 1041, Nr 119, póz. 1251, Nr 122, póz. 1315, z 2001 r. Nr 45, póz. 497, Nr 46, póz. 499, Nr 88, póz. 961, Nr 98, póz. 1070, Nr 100, póz. 1082, Nr 102, póz. 1116,, Nr 145, póz. 1623, z 2002 r. Nr 41, póz. 363 i 365, Nr 74, póz. 676, Nr 113, póz. 984, Nr 156, póz. 1300) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzeczyca na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Gminy Rzeczyca w wysokości 6.379.485,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Rzeczyca w wysokości 8.389.485,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przypadające do spłaty raty pożyczek w wysokości 314.000,00 zł sfinansowane zostaną z dochodów. Wydatki nie mające pokrycia w dochodach, w wysokości 2.324.000,00 zł zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit wydatków przeznaczonych na realizację tych inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit wydatków na realizację zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rzeczyca na lata 2003-2006, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotację dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy w wysokości 169.251,00 zł zgodnie z kalkulacją określoną w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotację dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy w wysokości 173.850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 11. Określa się wydatki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań zawartych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone wg. załączników Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

Dochody -444.234,00 zł

Wydatki - 444.234,00 zł

 

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z zakresu zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. Dochody -12.480,00 zł Wydatki - 12.480,00 zł

 

§ 14. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. Przychody - 2.674,00 zł Wydatki    -6.700,00 zł.

 

§ 15. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26.037,00

 

§ 16. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w dziale 801.

 

§ 17.1. Wójt Gminy Rzeczyca może zaciągać kredyt lub pożyczkę krótkoterminową w ciągu roku na pokrycie powstałego niedoboru z banku obsługującego budżet.

 

2. Maksymalna wysokość zobowiązania z powyższego tytułu nie może przekroczyć w ciągu roku budżetowego kwoty 200.000,00 zŁ

 

§ 18. Wójt Gminy Rzeczyca może samodzielnie zaciągnąć dług oraz spłacać zobowiązania gminy do wysokości 400.000,00 zŁ

 

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 22. Informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze złoży Wójt Gminy Rzeczyca w terminie do 31 sierpnia 2003 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art 18 ust. 2 pkt.4) ustawy o samorządzie gminnym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf w formie tabelarycznej i opisowej.

 

§ 23. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń