Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie nr52_2023.pdf)zarzadzenie nr52_2023.pdf Radosław Bernaciak3450 kB552023-07-14 11:52

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 37 ust. 4 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113), Uchwały Nr LV/363/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rzeczyca, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 268/1, 268/2, 268/5 położonych w obrębie Sadykierz, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,6 ha, stanowiących własność Gminy Rzeczyca, oznaczonych numerami działek 268/1, 268/2, 268/5, położonych w obrębie Sadykierz.

§ 2. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podane zostanie do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy, opublikowanie na stronie internetowej Gminy Rzeczyca w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia zostanie umieszczony w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat.

§ 4. Przetarg przeprowadza komisja w składzie: Przewodniczący i co najmniej dwóch
członków.

§ 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji, jego obowiązki pełnić będzie Zastępca Przewodniczącego komisji przetargowej.

§ 6. Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarowania Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2023 r.

 

Wójt Gminy Rzeczyca

 

Marek Kaźmierczyk