Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx)Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.docx Radosław Bernaciak48 kB512023-05-19 10:03
Pobierz plik (Lista osób zgłaszających -50.docx)Lista osób zgłaszających -50.docx Radosław Bernaciak14 kB472023-05-19 10:03
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027.docx)Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027.docx Radosław Bernaciak20 kB492023-05-19 10:03
Pobierz plik (Oswiadczenie kandydata.docx)Oswiadczenie kandydata.docx Radosław Bernaciak14 kB562023-05-19 10:03

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2024-2027 na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023r.poz.2017 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Rzeczyca :
1. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - 1 ławnik w tym do sądu pracy : 1
2. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 3 ławników
Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023r.


Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy :
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023r.